До 20 септември винопроизводителите могат да заявят помощ за съхранение

BASF
Има облекчение и за бенефициентите по мярката „Инвестиции в предприятия“

неръждаеми съдове за вино на ТМ ИноксОт 4 май до 20 септември винопроизводителите, които са затруднени с продажбите произведените вина, ще могат да участват по новата мярка „Кризисно съхранение на виното“. Мярката е добавена към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Тя ще се прилага само през 2020 г. Срокът за приключване на обсъждането е до 15 юни.

Определената помощ е в размер на 0,04 лв. за литър вино за един месец на съхранение. Не се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл периодът на съхранение, за който кандидатът по мярката е одобрен и е сключил договор  с ДФ „Земеделие“.

Виното ще се съхранява бутилирано в данъчни складове или в съдове за съхранение в самите винарни.

Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще се подава в централно управление на ДФЗ.  Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед ще определи периода на прием по мярката, бюджета и образците на документи за кандидатстване по мярката. Предвидено е заповедта да се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок от 5 работни дни от обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.

По време на съхранението ще се извършат две проверки на място по мярката – преди сключване на договор с ДФЗ и в края на периода на съхранение на виното.

Винопроизводителите, одобрени по мярката, ще получат финансовото подпомагане за съхранение на вино след като на проверката на място в края на периода за съхранение бъде установено пълно съответствие с договореното с ДФЗ. Крайният срок за изплащане на финансовата помощ е 15 октомври 2020 г.

В допълненията в проектонаредбата е посочено, че по мярка „Инвестиции в предприятия“  е предвидено през финансовата 2020 г. да не се прилага рестрикцията, която не позволява на кандидат да подава заявление при прием по мярката, ако не е подал заявление за изплащане на финансова помощ по сключен договор от предходен прием. Задължително условие обаче е второто подадено заявление по мярката да бъде за изпълнение на дейности, различни от вече договорените.

Предвидено е изменение на изискването към кандидатите по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние (кръстосано съответствие). Променен е срокът за това задължение от 5 финансови години, следващи годината на получаване на финансова помощ по мярката на една календарна година, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е предоставено плащане по мярката.

Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са 288 винопроизводители, които в резултат на извънредната пазарна ситуация могат да претърпят икономически загуби, причинени от невъзможността да пласират произведеното вино.

Leave a Comment