Цели до 2023 г.: Износът на БГ вино да скочи с 10%, 5% от лозята да се застраховат

BASF

лозя, жена бере грозде във Вила Юстина

Коригираната Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода 2019-2023 г. поставя нови цели по различните мерки. Програмата е публикувана за обществено обсъждане на сайта на МЗХГ.

Цели по мярка „Популяризиране в трети държави“

Като основна цел се посочва повишаване на износа на качествени и биологични вина към трети страни. А именно: Китай, Япония, Хонг Конг, Тайван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Малайзия, Алжир, Русия, Беларус, САЩ, Канада, Мексико и Бразилия.

По тези направления експортът трябва да се повиши минимум с 10% до края на 2023 г., а виното може да е със ЗНП/ЗГУ и без ЗНП/ЗГУ. В схемата се очаква да влязат нови бенефициери, които ще имат приоритет при кандидатстване.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 1 000 000 лв., когато кандидатът е търговско дружество и 4 000 000 лв. в случаите, когато кандидатът е професионална организация, организация на производители на лозаровинарски продукти, междупрофесионална организация по Закона за виното и спиртните напитки, държавен орган или институция. Максималният размер на финансовата помощ е до 50 % от стойността на допустимите разходи за осъществяване на дейностите по популяризиране в трети държави.

„Преструктуриране и конверсия на лозя“

Целите по тази мярка са: Най-малко 8% преструктурирани площи от общата лозарска площ за страната, за целия програмен период. Най-малко 20% от подпомогнатите площи да са засадени в райони и с винени сортове за производството на вина със ЗНП. Най-малко 80% от преструктурираните площи да са в район с производство на вина със ЗГУ. Най-малко върху 50% от подпомогнатите площи да бъдат приложени дейности за подобряване на техниките за управление.

„Събиране на реколтата на зелено“

Най-често в лозаро-винарския сектор се наблюдават трудности при продажбата на винено грозде поради липса на договорено изкупуване на реколтата. Затова прилагането на мярката се очаква да обхване около 2 250 ха от всички площи, засадени с винени лозя в България.

Общите площи на винени лозя у нас към 2017 г. са 60 583,2 хектара, а от тях 40 867 са на възраст над 30 години, посочва таблица в програмата.

Максималният размер на финансовата помощ по мярката е до 50 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.

„Застраховане на реколтата“

До 2023 г. трябва да се осигури застрахователна защита за поне 5% от площите в Лозарския регистър. За целта е необходимо да се насърчи застрахователната активност на производителите на винено грозде. Ежегодно трябва да се подкрепят минимум 10% нови бенефициери по мярката.

„Инвестиции в предприятия“

Към началото на 2018 г. в България са регистрирани и функционират 260 винарски предприятия с общ производствен капацитет 5 833 483 хектолитра. В последните години  се отчита спад в количествата произвеждано вино със защитено наименование на произход, продиктувано в голяма степен от потребителските предпочитания и платежоспособност.

Затова целите на новата програма са: Договориране на минимум 60 проекта по мярката през програмния период, включващи инвестиции в материални активи и технологии, който да подобряват производствения и управленски процес на винарските предприятия. Ще се насърчават проекти на винопроизводители (вкл. новорегистрирани) със собствени винени лозя, предприятия, които произвеждат вина със ЗГУ и ЗНП, както и предприятия в Северозападна България. Възможност ще бъде дадена и на обновление на предприятия, произвеждащи биологично вино. Поставената стратегическа цел е за поне 10% увеличение на количеството произвеждано вино в края на периода в сравнение с началото. С мярката се цели също да се подобри енергийната ефективност и да се намалят разходите за енергия, като минимум 50% от договорираните проекти да включват дейности, свързани с енергийната ефективност в предприятията.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 800 000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на програмата за един кандидат е 2 000 000 евро. Максималният размер на финансовата помощ за микро-, малки и средни предприятия е до 50 % от стойността на действителните разходи. Интензитетът на финансовата помощ се съкращава наполовина за предприятия с или помалко от 750 служители или с оборот, по-малък или равен на 200 милиона евро, и е до 25% от действително направените разходи. За предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро, интензитетът на финансовата помощ е до 15% от действителното направените допустими разходи.

Leave a Comment