България ще иска достатъчно средства и самостоятелност за двете зелени стратегии

На 8 юни ще бъдат представени проектите на Комисията на „От фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ пред земеделските министри в ЕС

ЕС, БрюкселНа 8 юни ще се проведе неформална видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки на ЕС. Очаква се Европейската комисия да представи проект на Стратегия „От фермата до трапезата“ и проект на Стратегия за биоразнообразието, след което министрите ще имат възможност да проведат обмен на мнения по тях. Днес правителството одобри на българската позиция за двете стратегии.

За изпълнение на стратегията, ЕК ще предложи законодателна рамка преди края на 2023.

Стратегията цели да осигури обща европейска рамка за кохерентно приложение на всички политики на европейско и национално ниво. Проектите на документи на ЕК предвиждат цялостна програма за всички етапи на производството на храни – от първичното производство до потреблението. За осъществяване на прехода към устойчива продоволствена система са предложени конкретни действия и цели, свързани с осигуряване на устойчиво производство на храни и продоволствената сигурност, стимулиране на устойчиви практики за преработка на храни и търговия; насърчаване на устойчиво потребление на храни, улесняване на прехода към здравословни и устойчиви диети, борба с измамите с храни и намаляване загубата и разхищението на храни.

За България реализацията на потенциала на двата документа в дългосрочен план ще зависи в голяма степен от осигуряването на достатъчен финансов ресурс за подкрепа на политиката и от възможността държавите-членки да разполагат с максимална гъвкавост при структурирането на своите инструменти според конкретните си нужди и потребности.

За да бъде достигната по-висока амбиция от страна на земеделските производители в изпълнението на специфичните цели на ОСП и ангажиментите, произтичащи от Европейският зелен пакт, е необходимо инструментите на европейско ниво да предвиждат допълнително насърчаване на сдружаването на земеделските производители и малките и средни предприятия в организации на производители.

Проектите за Стратегия „От фермата до трапезата“ и Стратегия за
биоразнообразието бяха публикувани на 20 май 2020г. от Европейската комисия и са част от Европейският зелен пакт, който беше представена в края на 2019 г. Предстои обсъждане на проектите на стратегии в Съвета на ЕС и в Европейския парламент като основните резултати от дебата ще имат значение за изпълнение на Плановете за действие, публикувани от Европейската комисия и приложени към проектите за стратегии.

 

Leave a Comment