Бюджетът на „Морско дело и рибарство“ ще се увеличи с 500 млн. евро за 2021-2027 г.

BASF

лодки на кея в АхтополВ представената от ЕК на 27 май многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. е посочено, че бюджетът на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще бъде увеличен с 500 милиона евро, за да се засили устойчивостта на риболовния сектор и да се осигурят необходимите възможности за управление на кризи. Сумата представлява 8% отгоре върху първоначално предложения бюджет за ЕФМДР през 2018 г. от предишния състав на Комисията.

ЕФМДР ще продължи да допринася за постигането на целите на Европейската зелена сделка, включително на стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г. и стратегията „От фермата до трапезата“, съобщават от ЕК.

След като ЕФМДР за следващия финансов програмен период бъде приет, допълнителното финансиране ще бъде включено в програмите на ЕФМДР на държавите-членки и ще следва целите на Плана за възстановяване на краткотрайните щети от кризата по устойчив начин.

В съответствие с принципите на Общата политика в областта на рибарството целта на ЕФМДР за 2021-2027 г. ще продължи да гарантира устойчиво управление на рибните запаси и намаляване на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема; осигуряване на условия за икономически жизнеспособен и конкурентен сектор на рибарството и аквакултурите, като по този начин допринася за продоволствената сигурност в Съюза; принос за справедлив жизнен стандарт за тези, които зависят от риболовни дейности и особено от малък мащаб; популяризиране на крайбрежните риболовни дейности; подобряване на веригата на стойност и качеството на продуктите от риболов и аквакултури и други.

Фондът се използва за съфинансиране на проекти, заедно с национално финансиране. Всяка държава-членка разпределя дял от общия бюджет на Фонда въз основа на размера на своята риболовна индустрия. След това всяка държава-членка изготвя програма, която показва как възнамерява да изразходва парите. След като Комисията одобри тази програма, от националните власти зависи да решат кои проекти ще бъдат финансирани. Националните органи и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на програмата.

Предложението на Комисията за ЕФМДР е в процедура за одобрение от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Триалозите започнаха в края на 2019 г. и продължават.

Leave a Comment