До 30 юни земеделските производители плащат годишен данък и окончателни осигуровки

НАП в ПловдивОт НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на годишния данък и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като земеделски производители, избрали този ред на облагане, или еднолични търговци, е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО)/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби. До този момент 32 747 пловдивски дружества са подали своите декларации по чл. 92 от ЗКПО.

Над 86 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 12 дни преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 62 000.

Leave a Comment