Мярката „Ковид-19″ се разпределя в три посоки, в това число и към преработватели

BASF -->
Производителите на зърнени, маслодайни, протеинови и други полски култури ще бъдат подпомогнати с по 30 лв. за едно заето лице в стопанството

биологично земеделиеСтоте милиона лева по новата мярка „Ковид-19″ ще се разпределят в три посоки при различен начин и изисквания за подпомагане. Първото направление ще обхване плодове, зеленчуци (в това число оранжерийни), рози, винени лозя, овце, кози, говеда, биволи и пчели.

Второто направление ще е към производители на птици и свине, както и „други селскостопански култури“ – зърнени, маслодайни, протеинови и други полски култури.

Третото – към преработватели на селскостопанска продукция.

Начинът на финансиране бе обсъден днес на работна онлайн среща между браншови организации и представители на земеделското министерство. Министър Танева не е участвала в срещата, зам.-министър Вергиния Кръстева е водела разговорите.

Браншовите организации трябва да представят писмени становища по направените предложения, особено ако имат забележки и особено що се отнася до двата варианта на подпомагане на зеленчукопроизводството.

Първо направление – Ковид-1

Предложените ставки на министерството по първото направление са:

  • Финансовата помощ за отглеждане на плодове е в размер на 500 лв/ха;
  • Финансовата помощ за отглеждане на зеленчуци оранжерийни е в размер на 5400 лв/ ха;
  • Финансовата помощ за отглеждане на зеленчуци на открито е в размер на 650 лв/ха;

МЗХГ предлага за обсъждане две възможности за подпомагане за зеленчуци на открито:

                       Вариант 1. Подпомагане в размер 650 лв./ хектар

                       Вариант 2. Подпомагане в размер на 6,5 % от прихода от реализацията на продукцията, добита от отглежданите култури, но не повече от 650 лв./ хектар.

Мотивът за предложения таван на плащането е, че много от малките търговци са регистрирани земеделски стопани с площи със зеленчуци и ако няма таван ще бъде подпомогната и търговията с тези продукти.

  • Финансовата помощ за отглеждане на рози е в размер на 900 лв/ха;
  • Финансовата помощ за отглеждане на винени лозя е в размер на 300 лв/ха;
  • Финансовата помощ за овце и кози е в размер на 10 лв. на глава животно;
  • Финансовата помощ за говеда е в размер на 53 лв. на глава животно;
  • Финансовата помощ за биволи е в размер на 63 лв. на глава животно;
  • Финансовата помощ за пчели е в размер на 5 лв. на пчелно семейство

Бенефициенти могат да бъдат земеделски производители, кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020. А също и пчелари, кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ DE MINIMIS през 2019 г.

Подпомагането ще е под формата на еднократно платима сума, която трябва да бъде изплатена до 30 юни 2021 г. въз основа на заявленията за подпомагане, които следва да бъдат одобрени до 31 декември 2020 г.

За кандидати, при които помощта се определя на хектар, глава животно и/или пчелно семейство, същата може да бъде изплатена до 15.10.2020 г.

За кандидати, при които помощта се определя на база годишната данъчна декларация  (ГДД) за 2020 г. (това касае зеленчукопроизводителите, в случай, че се избере плащане на база доход – б.р.), подпомагането ще бъде изплатено до 30.06.2021 г., при условие, че годишните данъчни декларации бъдат предоставени в срок до 28.02.2021 г.

Максималният допустим размер на финансовата помощ не може да надвишава левовата равностойност на 7 000 евро за един кандидат.

Второ направление – Ковид-2

По него ще се подпомогнат производители на птици, свине и други селскостопански култури. Финансовата помощ ще се предоставя на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020. 

Подпомагане ще получат тези земеделски производители, които са кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020.

Втората група бенефициенти са земеделски стопани, които отглеждат свине и птици. Те трябва да са кандидатствали и да са били одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” или „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.

Няма да се подпомагат земеделски стопанства отглеждащи свине и птици, в които има регистрирани огнища на заразни болести в периода до кандидатстване.

  • Финансовата помощ е в размер на:

–              30 лв. за едно заето лице за земеделски стопанства отглеждащи други селскостопански култури;

–              245 лв. за едно заето лице за земеделски стопанства отглеждащи свине;

–              430 лв. за едно заето лице за земеделски стопанства отглеждащи птици

Максималният допустим размер на финансовата помощ не може да надвишава левовата равностойност на 7 000 евро за един кандидат – земеделски стопанин.

Трето направление – Ковид-3

Подкрепата е насочена към предоставяне на финансова помощ на малки и средни предприятия (МСП), извършващи дейност по преработка на селскостопански продукти в избрани производствени сектори, които традиционно се подкрепят по ПРСР. По този начин ще се осигури достъп до финансиране на около 800 МСП.

Допустимите кандидати са микро, малки и средни предприятия, които са регистрирани по Закона за ДДС. Финансова помощ за МСП се предоставя в случай, че е установен спад на приходите от продажби на преработени селскостопански продукти с най – малко 20 на сто по данни за периода март – юни на 2020 г., спрямо периода март – юни на 2019 г.

Предприятията трябва да произвеждат:

– мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

– месо и месни продукти;

– плодове и зеленчуци, включително гъби;

– пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

– зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

– растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

– технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

– готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Подкрепа не се предоставя за дейности свързани с риба и рибни продукти, гроздова мъст, вино и оцет. Подкрепа не се предоставя на кандидати допустими за подпомагане по ОПИК.

Финансовата помощ ще е в размер на 100% от определените за допустими за подпомагане разходи. Подпомагането ще представлява 5% от стойността на декларираните приходи/доходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г.

Максималният допустим размер на финансовата помощ не може да надвишава левовата равностойност до 50 000 евро за един кандидат – МСП.

От МЗХГ отбелязват, че на този етап е все още е рано да бъдат определени евентуални икономически загуби (от нереализирана продукция, от влошена пазарна конюнктура) за земеделските производители в почти всички сектори, тъй като в повечето случаи активният земеделски сезон по реализация на продукцията е в съвсем начален етап. Изключение правят производството на розов цвят, където кампанията по прибиране на реколтата на практика приключва и производството на пчелен мед, което се реализира целогодишно. Намерението на министерството обаче е стопаните да бъдат компенсирани по тази мярка в най-кратки срокове, още в рамките на настоящата стопанска година. По тази причина, при разпределението на средствата за основен критерий се е възприел размерът на направените допълнителни разходи по прилагане на противоепидемиологичните мерки в стопанствата.

Необходимият финансов ресурс за компенсиране на всеки сектор е изчислен на база на извършените разходи средно на един зает в стопанствата по данни на бранша – за дезинфекция, за закупуване на лични предпазни средства (маски, ръкавици, защитни облекла), произтичащи от въведени задължителни мерки със заповеди на министъра на здравеопазването предвид усложнената обстановка в страната. Необходимите средства включват и разходите за наемане на допълнителен персонал поради карантиниране на постоянни работници, за транспорт и др., както и на официалната статистика за заетостта. Прогнозните ставки на глава животно и на единица площ за секторите Плодове, Зеленчуци, ЕРД и ДРД, за които се прилагат схеми за обвързана подкрепа, са определени като са взети предвид броя на животните и размера на площите за Кампания 2019.

Липсата на индивидуална идентификация при животните с концентратен тип на хранене – птици и свине (с изключение на свине-майки) и с цел прилагане на еднакъв подход при тях, е наложила разработване на модел на плащане на база среден разход на един зает в свиневъдните и птицевъдните ферми, съобразно броя на заетите в тях лица. При тези „въдства“ производственият процес е непрекъснат, строго специализиран и в него са ангажирани повече заети, което е предпоставка за близък контакт между тях. Това изисква допълнителни разходи за защитни облекла и други предпазни средства. В допълнение, с цел опазване здравето на персонала и елиминиране появата на COVID-19, в тези стопанства се налага и дезинфекция на контактни повърхности, поради отглеждане на животните в затворени помещения.

За компенсиране на производителите на винено грозде ставката на дка е определена въз основа на ставката за плодове при спазване на съотношението на стандартната продукция в двата сектора (около 0,6), отчетено от аграрната статистика. Взето е предвид също, че лозаро-винарският сектор се подпомага и по специализираната Национална програма с гарантиран годишен финансов пакет и със средства от европейските структурни фондове.

По отношение на розопроизводството и пчеларството прогнозната ставка е изчислена като са взети предвид и данните за значителен спад на изкупната цена на розовия цвят (с близо 33%) и пчелния мед (с около 13%) през настоящата година спрямо 2019 г.

Останалите сектори – зърнени, маслодайни, протеинови и други полски култури, също ще се възползват от подкрепата по мярката за COVID-19, въпреки че в резултат от по-високата си конкурентноспособност и пазарен потенциал те се справят по-успешно в кризисни ситуации, подобни на настоящата. Плащането ще се осъществи под формата на плащане на един зает, съобразно броя на заетите в стопанствата лица.

Предвиден е ресурс и за малките и средни предприятия в агрохранителната индустрия, които също изпитват затруднения във връзка с настоящата криза. Тези предприятия ще получат компенсации за регистриран спад на оборота за периода март-юни 2020 г. спрямо същия период на предходната година. В процес на разработване са условията за кандидатстване, критериите за допустимост и размера на финансовата помощ за операторите.

Leave a Comment