ЕК предлага 55,2 млрд. евро да е бюджетът за ОСП през 2021 г.

BASF

Урсула фон дер ЛайенЕвропейската комисията предложи бюджет на ЕС в размер на 166,7 милиарда евро за 2021 г., който да бъде допълнен с безвъзмездни средства от 211 милиарда евро и приблизително 133 милиарда евро от заеми по „ЕС от следващо поколение“.

Заедно годишният бюджет и ЕС от следващо поколение ще мобилизират значителни инвестиции през 2021 г. за справяне с непосредствените икономически и социални щети, причинени от пандемията на коронавирус, ще стартират устойчиво възстановяване и защита и създаване на работни места.

След като бъде приет, това ще бъде първият бюджет в новата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. и първият годишен бюджет, предложен от Комисията на президента фон дер Леен .

Комисията предлага да се разпределят:

– 1,34 милиарда евро за програма Digital Europe за киберзащита на Съюза и подкрепа за цифровия преход;

– 3 милиарда евро за Механизъм за свързване на Европа в актуална, високоефективна транспортна инфраструктура за улесняване на трансграничните връзки;

– 575 милиона евро за програма за единния пазар, съответно 36,2 милиона евро и 127 милиона евро за програми, подпомагащи сътрудничеството в областта на данъчното облагане и митниците;

– 2,89 милиарда евро за Erasmus Plus да инвестира в млади хора, както и 306 милиона EUR за културните и творческите сектори чрез Creative Europe;

– 1,1 милиарда евро за Фонда за убежище и миграция и 1,0 милиарда евро за Фонда за интегрирано управление на границите за засилване на сътрудничеството в областта на управлението на външните граници, както и политиката за миграция и убежище;

– 55,2 милиарда евро за Обща селскостопанска политика и 813 милиона евро за Европейския фонд за морско и рибарство, за европейските земеделски стопани и рибари, но също така и за засилване на устойчивостта на селскостопанския и риболовния сектор и за осигуряване на необходимите възможности за управление на кризи ;

– 228 милиона евро за фонд за вътрешна сигурност и 1,05 милиона евро за Европейския фонд за отбрана в подкрепа на европейската стратегическа автономия и сигурност;

– 1.9 милиарда евро за предприсъединителна помощ в подкрепа на нашите съседи, включително в Западните Балкани;

Освен това голяма част от средствата ще отидат за приоритетните действия, определени във връзка със заема „ЕС от следващо поколение“, включително:

– 131,5 милиарда евро заеми и приблизително 133 милиарда евро безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени на държавите-членки по Механизма за възстановяване и устойчивост, като част от ЕС от следващо поколение;

– 17,3 милиарда евро за Хоризонт Европа за увеличаване на европейската подкрепа за научни и иновационни дейности, свързани със здравето и климата, от които 5 милиарда евро за ЕС от следващо поколение;

– 10,13 милиарда евро за InvestEU, за да инвестира в устойчива инфраструктура, иновации и дигитализация. Част от парите ще бъдат за Механизма за стратегически инвестиции за изграждане на стратегическа автономия в жизненоважни вериги за доставки на европейско ниво;

– 8,28 милиарда евро за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, предложен от ЕС от следващо поколение, за справяне с проблемите на платежоспособността на жизнеспособни компании от всички икономически сектори;

– 47,15 милиарда евро за политика на сближаване, която да бъде допълнена с 42,45 милиарда евро по REACT-EU, както е предложено в ЕС от следващо поколение. Парите ще отидат за субсидии за заетост, схеми за работа за кратко време и мерки за заетост на младите хора; ликвидност и платежоспособност за МСП;

– 9,47 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към неутралитета на климата не оставя никой зад гърба си, от които 7,96 милиарда евро по линия на „ЕС от следващо поколение“;

– 619 милиона евро за rescEU, механизма за гражданска защита на Съюза, за да се гарантира, че Съюзът има капацитет да реагира на мащабни извънредни ситуации;

– 1,19 милиарда евро за EU4Health, новата здравна програма, която ще осигури нашия съюз срещу бъдещи заплахи за здравето; от които 1,17 милиарда евро от „ЕС от следващо поколение“;

– 15,36 милиарда евро за нашите външни партньори чрез Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI), от които 3,29 милиарда евро по линия на „ЕС от следващо поколение“;

– 2,8 милиарда евро за хуманитарна помощ, от които 1,3 милиарда евро от „ЕС от следващо поколение“, за нарастващите хуманитарни нужди в най-уязвимите части на света.

Проектобюджетът за 2021 г. се основава на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, представено на 27 май 2020 г. След като Европейският парламент и Съветът се споразумеят за МФР 2021-2027, включително ЕС от ново поколение, Комисията ще съответно да адаптира предложението си за бюджета за 2021 г. чрез писмо за изменение.

Leave a Comment