Почти решено: Преходният период ще е две, а не една година

BASF -->
Още 4 г. ще се субсидират стопанства, останали извън необлагодетелстваните райони

ЕС, БрюкселСпециалният комитет по селско стопанство (СКСС) одобри предложения от Председателството компромисен текст и ревизиран мандат за преговори без изменения по Регламента относно преходите правила по ОСП. В ревизирания мандат се взема предвид политическото споразумение за преходен период от 2 години, като текстовете относно прилагането на този период и удължаването на текущите ПРСР ще бъдат обект на допълнителна работа от следващото председателство. България осигури подкрепа за важните за нея въпроси в ревизирания мандат на Съвета, подкрепен от СКСС, съобщават в бюлетина от МЗХГ.

Възможността за осигуряване на преходна национална помощ ще бъде налична и за втората година. След сериозни преговорни усилия на двустранно ниво с държавите членки, компромисът подкрепен от СКСС, включва и продължаване на периода на преходни дегресивни плащания до максимум 4 години за необлагодателстваните райони след излизането им от новото райониране. Няколко държави-членки бяха против ревизирания мандат.

Прочети още: Виж 258-те селищата, които отпадат от досегашните необлагодетелствани райони

Ето кои райони са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3

СКСС беше информиран също така относно развитието на процедурата по одобрение на изменението на Регламент 1305 за въвеждане на извънредната мярка КОВИД, със средства до 2% от средствата по Програмата за развитие на селските райони. След одобрение от Съвета, предстои и официално публикуване на регламента.

В същия ден, 22 юни, докладчикът в Европейския парламент по досието за Преходния регламент Елси Катайнен заяви, че е постигнат напредък в преговорите по преходните мерки за настоящата Общата селскостопанска политика (ОСП ) и до края на юни се очаква да има междуинституционално споразумение. Съветът на ЕС и Европейският парламент имат различия относно вътрешното сближаване на равнищата на правата на плащане по линия на директните плащания. Комисията по земеделие на Европейския парламент получи актуализирана информация относно резултатите от втория триалог между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия по преходните мерки. Споразумение за новата ОСП се очаква да бъде постигнато най-рано през месец октомври на 2020 г.

Елси Катайнен направи препратка към тристранните споразумения относно преходните разпоредби за климата и биологичните продукти. По отношение на вътрешното сближаване на директните плащания, Европейският парламент би искал да види задължителни ангажименти, поети по време на преходния период, докато Съветът на ЕС и Комисията искат да се запазят доброволните договорености.

Европейският парламент отбеляза успех по отношение на пазарните действия, свързани с Covid-19: национални мерки, нови правила за търговия със зехтин и по-нисък таван на инструментите за управление на риска. Съветът на ЕС и Комисията не приемат исканията на Европейския парламент за увеличаване на процентите на съфинансиране за редица програми, особено в лозаро-винарския сектор. Що се отнася до продължителността на преходния период, Катейн съобщи, че Съветът на ЕС и Парламентът са постигнали съгласие за двугодишен преходен период, въпреки че все още има различие по въпроса дали да продължат или не програмите за развитие на селските райони през преходния период.

 

 

 

Leave a Comment