Как ще се измери изпълнението на целта 50% по-малко торове до 2030 г.?

BASF

изорана ниваЦелта на ЕС за намаляване на торовете, както е очертано в стратегията „От фермата до трапезата“, с 50% до 2030 г,. ще бъде предизвикателство, смятат експерти. На неотдавнашен форум, организиран от Euractiv.com, относно бъдещето на хранителните вещества, Пиер Баску, директор за устойчивост и подпомагане на доходите в ГД „АГРИ“, подчерта, че конкретната ситуация на всяка държава-членка ще бъде внимателно разгледана преди да се определят национални цели в съответствие с амбицията на Комисията.

Попитан как ще бъдат определени тези цели, Баску каза, че „брутният баланс на хранителните вещества“ ще бъде използван за определяне на базова линия за всяка страна и за наблюдение на напредъка им до 2030 г.

Брутният хранителен баланс (БХБ) се изчислява като баланс между входящите и изходните вещества на хранителните вещества в земеделската почва.

Той дава представа за връзките между използването на хранителни вещества в селското стопанство, загубите им за околната среда и устойчивото използване на почвените хранителни ресурси, като помага да се идентифицират факторите, определящи излишъка или дефицита на хранителни вещества и тенденциите във времето.

Баску потвърди, че базовите линии ще бъдат определени, като се използват данни, събрани от 2017 г., като най-новата година, от която има реална информация по въпроса.

Той подчерта, че това е здрава и солидна система за измерване, одобрена от Европейската статистическа служба.

Leave a Comment