Четвърти вариант ставки по мярката „Ковид-19″, които утре ще обсъди Комитетът по наблюдение на ПРСР

BASF -->
Има промени в площите и ставките при стопанствата с плодове и зеленчуци, при овцете и козите и при пчелните семейства

кравефермаУтре, 8 юли, Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) ще обсъди четвъртия вариант за разпределяне на бюджета от малко над 100 млн. лв. по извънредната мярка „Ковид-19″.

Първият вариант бе публикуван от министър Десислава Танева във фейсбук профила й на 19 юни – виж ТУК.

На 25 юни при видеосреща с браншовите организации се оказа, че той е променен и допълнен – виж ТУК.

Третият варинт бе подготвен заради забележка на ЕК, която поиска помощта да се разпредели не за декар (ха), а на стопанство. Този вариант бе представен пред браншовиците на 3 юли – виж ТУК. По време на обсъждането се появиха нови предложения от страна на организациите. От тях бе поискано да ги представят в писмен вид още в същия ден. Министерството се съобрази с браншовиците и утре Комитетът по наблюдение ще разгледа четвъртия вариант.

В четвъртия вариант има малки изменения в категориите стопанства като площ и като плащане – при плодове и зеленчуци, в това число и оранжерийни. При маслодайни рози, лозя и декоративни растения няма промени.

При стопанствата с овце и кози ставката за най-малките се запазва, но за следващите категории размерите на подпомагане са по-високи. Добавени са и два нови реда, които преди липсваха. В третия вариант последната категория стопанство бе над 999 броя животни, а в най-последния имаме стопанства с 1000 до 1999 броя и стопанства с над 2000 броя животни.

При стопанствата с говеда и биволи също няма промени.

За пчелните семейства е направена нова категоризация. А именно: Вместо единна ставка от 1300 лв. за 150 до 499 пчелни семейства, е записано „от 150 до 299 семейства – 1300 лв.; от 300 до 499 семейства – 1700 лв. За пчелините с над 499 пчелни семейства ставката е намалена от 3500 лв. на 3000 лв.

Ето и предложението:

Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани, осъществяващи дейност в  производствените сектори плодове и зеленчуци, розопроизводство, винено грозде, декоративни растения, отглеждане на селскостопански животни /ЕПЖ и ДПЖ/, пчеларство.

Един земеделски стопанин може да кандидатства за подпомагане за повече от един от изброените производствени сектори.

 • Подпомагането се предоставя на кандидати, развиващи земеделска дейност в поне един от изброените сектори, като размерът на финансовата компенсация е в зависимост от:

– размера на площите със съответната земеделска култура за кампания 2019, но не повече от размера на заявената площ през кампания 2020 г. или

– размера на площите със съответната земеделска култура, одобрени последно по ПРСР 2014-2020 г.

– броя на животните от съответния вид (ЕПЖ или ДПЖ) за кампания 2019, но не повече от броя на животните от същия вид през кампания 2020 г. или

– броя на животните от съответния вид (ЕПЖ или ДПЖ), одобрени последно по ПРСР 2014-2020 г.

– броя на пчелните семейства, одобрени за държавна помощ DE MINIMIS през 2019 г. или за наличния брой пчелни семейства през 2020 г., ако същият е по-малък или

– броя на пчелните семейства, подпомогнати последно по ПРСР 2014-2020 г.

ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Подпомагането е под формата на еднократно платима сума, която съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 трябва да бъде изплатена до 30 юни 2021 г. въз основа на заявленията за подпомагане, които следва да бъдат одобрени до 31 декември 2020 г.

Максималният допустим размер на финансовата помощ не може да надвишава левовата равностойност на 7 000 евро за един кандидат.

ЗА СЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

 • Финансовата помощ за отглеждане на плодове представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

до 1,5 ха – 750 лв.

от 1,5 ха до 5 ха – 1 700 лв.

от 5 ха до 10 ха – 4 000 лв.

от 10 ха до 20 ха – 8 000 лв.

от 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.

над 30 ха – 13 500 лв.

 • Финансовата помощ за отглеждане на зеленчуци оранжерийни представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

до 0,5 ха – 2 700 лв.

от 0,5 ха до 1 ха – 5 000 лв.

от 1 ха до 2 ха – 9 000 лв.

над 2 ха – 13 500 лв.

 • Финансовата помощ за отглеждане на зеленчуци на открито представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

до 1,5 ха – 950 лв.

от 1,5 ха до 5 ха – 3 000 лв.

от 5 ха до 10 ха – 6 000 лв.

от 10 ха до 15 ха – 8 000 лв.

от 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.

над 20 ха – 13 500 лв.

 • Финансовата помощ за отглеждане на маслодайна роза представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

до 1 ха – 900 лв.

от 1 ха до 5 ха – 4 000 лв.

от 5 ха до 10 ха – 7 000 лв.

от 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.

над 20 ха – 13 500 лв.

 • Финансовата помощ за отглеждане на винени лозя представлява еднократно плащане в размер за един кандидат, както следва:

до 1 ха – 300 лв.

от 1 ха до 5 ха – 1 500 лв.

от 5 ха до 10 ха – 2 500 лв.

от 10 ха до 30 ха – 5 000 лв.

от 30 ха до 50 ха – 9 000 лв.

над 50 ха – 13 500 лв.

 • Финансовата помощ за отглеждане на декоративни растения представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

до 1 ха – 2 000 лв.

от 1 ха до 5 ха – 8 000 лв.

от 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.

над 10 ха – 13 500 лв.

ЗА СЕКТОР „ЖИВОТНОВЪДСТВО“

 • Финансовата помощ за овце и кози представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.

от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.

от 100 бр. до 199 бр. – 1 800 лв.

от 200 бр. до 299 бр. – 2 200 лв.

от 300 бр. до 499 бр. – 3 000  лв.

от 500 бр. до 999 бр. – 7 000 лв.

от 1000 бр. до 1999 бр. – 9 000 лв.

над 2000 бр. – 13 500 лв.

 • Финансовата помощ за говеда представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.

от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.

от 50 бр. до 99 бр. – 3 500 лв.

от 100 бр. до 249 бр. – 9 000  лв.

над 250 бр. – 13 500 лв.

 • Финансовата помощ за биволи представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.

от 50 бр. до 99 бр. – 4 500 лв.

от 100 бр. до 200 бр. – 9 500 лв.

над 200 бр. – 13 500 лв.

ЗА СЕКТОР „ПЧЕЛАРСТВО“

 • Финансовата помощ за пчелни семейства представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:

до 49 бр. – 250 лв.

от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.

от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.

от 150 бр. до 299 бр. – 1 300 лв.

от 300 бр. до 499 бр. – 1 700 лв.

над 500 бр. – 3 000 лв.

При останалите две разпределения – към останалите земеделски стопанства и към фермите за птици и свине, както и преработвателите, условията и сумите за подпомагане се запазват.

Leave a Comment