Нова наредба за интегрирано производство въвежда фигурата на консултанта

На Селскостопанска академия се възлага да създаде ръководства за управление на вредителите при различните култури

интегрирано производство на растенияСлед като Наредба 15/2007 г. за интегрираното производство на растителни продукти се оказа абсолютно неефективна, земеделското министерство предлага проект на нова наредба (виж ТУК).

Николай РосневПрочети още: Николай Роснев: Трябва финансово да стимулираме стопаните да прилагат интегрирана растителна защита

Като се имат предвид обявените амбициозни зелени цели на председателя Урсула фон дер Лайен, може да се очаква, че през следващия програмен период земеделците, които прилагат интегрирано управление на вредителите, ще получават допълнително финансиране.

В чл. 5 на проекта е записано, че министърът на земеделието ще възложи на Селскостопанска академия да разработи, съвместно с учени от други научни институции в България и представители на браншови организации, ръководства за интегрирано управление на вредителите. Ръководствата ще съдържат информация за агробиологични изисквания и агроекологични условия на културата или група култури; превантивни мерки за ограничаване разпространението на вредителите при съответната култура – агротехнически (сеитбооборот, използване на подходяща земеделска техника, балансирано торене и поливане и др. Ръководствата ще предложат системи за наблюдение, прогноза и сигнализация, прагове на икономическа вредност (ПИВ) за най-важните вредители. А също така и средствата, с които ще се извършва контрол на вредителите.

Прочети още: Ангел Дойчинов – В интегрираната растителна защита сме с 30 г. зад Европа

Ангел Дойчинов

Ангел Дойчинов

Основните изисквания, които следва да включват ръководствата, относно приложението на средства за растителна защита, са приоритетно използване на биоагенти, основни вещества, продукти за растителна защита (ПРЗ) на база микроорганизми и ПРЗ с нисък риск. Целта е да се ограничи използването на продукти за растителна защита от професионалната категория на употреба.

Наредбата въвежда и фигурата на консултанта по прилагане на интегрирана растителна защита.

Лицата, които могат да предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите, трябва да имат професионална квалификация и да разполагат с определено оборудване.

Тяхната дейност ще бъде контролирана от БАБХ, която ще поддържа регистър с досиета на консултантите.

Земеделците, които прилагат интегрирано производство също ще бъдат вписани в регистър към БАБХ. Те ще имат право да представят продукцията си като произведена според изискванията на интегрираното производство. Ще бъде създаден и специален  знак, съдържащ думите „ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО“, изписани с главни букви на български език. Знакът е част от етикета на земеделската продукция.

Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти по този начин, нямат право за обявения период на площите, върху които извършват интегрирано производство, да извършват друг вид земеделско производство.

Leave a Comment