ДФЗ: 139 са одобрени по мярка 4.1.2., 94 са аут. Над 20 млн. лв. остават неусвоени

При бюджет от над 24 млн. евро, проектите, които продължават, ще бъдат финансирани с 3,7 млн. лв.

img_4400ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 244 проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Припомняме, че подмярката бе отворена през 2018 г.

От подадените чрез ИСУН 244 проекта, одобрение са получили 139 предложения. Те са с размер на инвестиционните разходи за над 5 млн. лв. (5 390 164 лв.) и субсидия от близо 4 млн. лв. (3 678 893 лв.). До последващ етап, техническа и финансова оценка, не преминават 94 инвестиционни предложения, като други 11 са оттеглени от кандидатите. За приема, осъществен чрез ИСУН преди две години, бяха разпределени общо 24 447 500 лева, което означава, че над 20 млн. лв. ще останат неусвоени.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с 94 проекта, които не преминават до техническа и финансова оценка. ДФЗ – РА ще изпрати уведомителните писма на недопуснатите кандидати чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, бенефициентите могат да подадат възраженията си също чрез ИСУН пред изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“  – РА.

След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

Подмярка 4.1.2  дава инвестиционна подкрепа на малки земеделски стопанства. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв. Финансовата помощ е от 60 до 80% от общите допустими разходи.

Очаква се тази година да бъде обявен втори прием по подмярка 4.1.2 с общ бюджет от 5 млн. лв.

Leave a Comment