За два месеца отварят мярка 16.4 за къси вериги и местни пазари

Три типа разходи ще финансира мярката

фермерски пазар КапанаОт днес, 13 юли 2020 г., стартира приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя е насочена към късите веригите за доставка и местните пазари. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 15 646 400 лв. Според индикативния график, мярката ще е отворена за прием в продължение на два месеца.

Чрез нея ще се подпомогне създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните пазари и късите вериги за доставки чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях. По този начин потребителите ще имат възможност да купуват продукти директно от местните производители.

В “къса верига на доставки“ участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат.  Те трябва да са посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработвателни и потребители.

Като „местни пазари“ се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител.

Допустимите кандидати са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар.

Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 586 740  лв., а минималният – 15 000 лв. Субсидиите са 50-70% от разходите.

Допустимите разходи са „текущи“, „за популяризиране“ и „преки разходи за изпълнение на проекта“.

Текущите разходи са за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на колективния проект: възнаграждения и осигурителни вноски на екипа по проекта – за лица, изпълняващи дейности, свързани с функциониране на обединението; наем на един офис за дейностите за осъществяване на сътрудничеството; закупуване на офис оборудване; канцеларски материали; командировки на лицата от екипа по проекта; ток, вода, интернет и телефон за офиса.

Разходи за популяризиране на обединението, са за: провеждане на еднодневни работни/информационни срещи; провеждане на еднодневни информационни семинари и конференции; създаване и поддържане на интернет страница на обединението, във връзка с изпълнението на проекта; публикации в регионални медии, свързани с разпространение на резултатите от проекта; излъчване в регионални медии, свързано с разпространение на резултатите от проекта; печатни материали,  свързани с разпространение на резултатите от проекта.

Преки разходи за изпълнение на дейностите по проекта за сътрудничество, включително разходи за инвестиции, съгласно представен инвестиционен и бизнес план са за: закупуване, включително чрез финансов лизинг на машини и оборудване, като например основно търговско оборудване, щандове, електронни търговски везни, хладилни витрини, маси, стелажи, санитарни системи и др.; закупуване, включително чрез финансов лизинг на превозни средства за транспортиране на продукция, включително хладилни превозни средства, необходими за изпълнение на дейностите; придобиване или разработка на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и търговски марки, свързани с дейността на обединението.

Leave a Comment