Заради COVID-19: Стари проекти по ПРСР могат да се предоговарят

Фонд „Земеделие“ дава възможност на получателите на субсидии по ПРСР 2014-2020 да предоговорят проектите си, подписани в рамките на процеса на наблюдение, който администрацията извършва в рамките на три години.

От облекчението могат да се възползват кандидати с договори, по които има окончателно плащане и са в мониторинг от страна на фонда.

4-v,kffПромяната има за цел да помогне на кандидатите по-лесно да преодолеят определени затруднения, възникнали следствие на мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19, поясниха от фонд „Земеделие”.

Всеки изпълнител на проект може да подаде индивидуално искане за изменение на договора за финансово подпомагане по ПРСР 2014-2020.

В него трябва да бъде посочен периода, през който ползвателят е възпрепятстван да изпълнява критериите за подбор, ангажименти или други задължения,

да опише конкретно кои са те, както и за какъв срок няма да може да ги изпълнява.

При удовлетворяване на искането срокът на мониторинг по конкретния проект ще бъде удължен с времето, през което ползвателят не е могъл да изпълнява поетите ангажименти.

В случай че не подаде искане за сключване на анекс, при последващи извършвани проверки от страна на ДФЗ и констатиране на неизпълнение на заложените дейности,

ползвателят няма да може да се позовава на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19.

Чрез удължаване на мониторинговия период на проектите по ПРСР 2014-2020 се прилага гъвкав подход, който има за цел да облекчи кандидатите при изпълнение на поетите от тях ангажименти.

От фонда уверяват, че ръководството полага максимални усилия да подпомогне работата на земеделските стопани, агробизнеса и общините, като съдейства за максималното изпълнение на ПРСР 2014-2020.

Leave a Comment