Наредбата за хигиена на фуражите спря да действа

фуражНаредбата за хигиена на фуражите, създадена през 2006 г., спря да действа от днес. В „Държавен вестник“ от 4 август 2020 г. е обнародвана наредба, която безусловно отменя досегашната в деня на публикацията в официоза.

В мотивите за отпадането на норматива, написани от зам.-министъра на земеделието Янко Иванов, четем, че документът не е необходим, тъй като „в Наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на фуражите в националното законодателство са въведени изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на съвета от 12 януари 2005 г., с който се определят изискванията за хигиена на фуражите и чл. 1, т. 2, буква „с“ от Регламент (ЕО)      № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., регламентиращ хигиената при производството на хранителни продукти, с цел да се хармонизира националното законодателство с aqui communitaire (придобитото от общността право – б.р.)

Съгласно член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз/ предишен член 249 от Договора за създаване на Европейската общност, всеки един регламент на ЕС е „задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

 

Leave a Comment