20 проекта по мярка 16.1 за оперативни групи за иновации са аут

дронМЗХГ публикува списък с 20 отхвърлени проекти по мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в раките на ЕПИ /Европейско партньорство за иновации/“. Мярката бе отворена на 17 октомври 2019 г. с бюджет от малко над 39 млн. лв. за три месеца, впоследствие срокът на прием бе удължен с още един месец.

Проект за интелигентно овощарство, който включва осъществяване на растителна защита чрез дрон, е отхвърлен, тъй като тази практика все още не е регламентирана нито в ЕС, нито в националното законодателство, се посочва в обяснителните бележки на министерството.

Забележката към нова технология за устойчиво напояване на полски култури е, че в документацията липсва екологична оценка за въздействие.

Проект за проучване и изпитване на новосъздадени сортове зърнени и полски култури, селектирани от „Институт по растителни генетични ресурси “К. Малков“, гр. Садово се оказва, че не отговаря на дефиницията за иновации. Посочено е подобно обяснение и по друг проект за иновативни практики в зърнопроизводството, както и за отхвърлен проект „Всичко за овцете“.

В проект за разработване на иновативен метод за контрол и намаляване на използването на торове и пестициди в земеделието е включено научно лице от УНСС, само че университетът няма акредитация за професионални направления, свързани със селското стопанство и земеделието.

Претенциите към проект за „Създаване на единна софтуерна система за използване на високи технологии, организация и прецизно земеделие, надграждащи ГИС система“ са, че  липсва решение от екоинспекция за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

В други проекти липсват документи.

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административно съответствие и допустимост по горепосочената процедура, могат в едноседмичен срок от съобщаването да подадат пред Ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014-2020 писмени възражения срещу мотивите и основанията, довели до недопускането им до ТФО. Писмените възражения се подават на адрес: бул. „Христо Ботев” № 55, гр. София, п.к. 1040.

 

 

Leave a Comment