Обнародвана е законова поправка, която решава проблема с оборите без строителни книжа

Ако оценителят на щети в животновъдно стопанство представи неприемлив за комисията към БАБХ доклад и не го промени, не му се изплаща възнаграждение, а БАБХ възлага оценката на друг оценител

обори в стопанския дворВ днешния 71-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвана поправка в Закона за ветеринарномедицинската дейност, която решава проблема с оборите без строителни книжа.

В чл. 137 се премахва изискването при регистрация на животновъден обект да се представят  документ за въвеждане в експлоатация на обекта или удостоверение за търпимост на сградата в съответствие със ЗУТ. Вместо това ще са необходими копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът.

Друга промяна е свързана с обезщетенията за пострадали животни и по-специално с работата на оценителя. За целта е създаден нов член 144а. В него е записано, че когато комисията, създадена със заповед на директора на БАБХ, откаже да приеме доклада на оценителя и го върне с указания как да бъде променен, в случай, че оценителят откаже да го преработи, не му се заплаща възнаграждение, а извършването на оценката се възлага на друг оценител.

Промени в чл. 145 увеличават прага за обезщетяване по пазарни цени от 500 на 1000 лева.

В Преходните и заключителни разпоредби е записано, че собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства, за които към датата на влизането в сила на този закон не е издадено удостоверение за регистрация по чл. 137, ал. 6 и в които се отглеждат или са настанени животни, идентифицирани в системата по чл. 51, ал. 3, подават заявление за регистрация на животновъдния обект по чл. 137, ал. 1 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

Leave a Comment