Помощта de minimis е утвърдена с постановление

Николай Гайдов, пчеларС постановление № 187, публикувано днес в „Държавен вестник“ са уредени допълнителните разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки, пчели, плодове и зеленчуци чрез минимална помощ de minimis.

Правителството одобрява допълнителни разходи в размер до 28 000 000 лв. по бюджета на фонда за 2020 г.

Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

Одобряват се вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ като се намаляват  утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 2 500 000 лв., които се прехвърлят към разходите по бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

От МЗХГ съобщиха на 10 август, че животновъди и пчелари могат да подават заявления за de minimis от 11-ти до 24 август. Предстои да бъдат съобщени и датите за кандидатстване на производителите на плодове и зеленчуци.

Leave a Comment