Защо Съюзът на артистите не участва в изготвянето на Стратегическия план за земеделие 2021-2027 г.?

Заради занемареното създаване на Земеделска камара най-важният документ ще се обсъжда от стотици извън практиката

доматиСъзнателно занемареното от няколко министри и от десетки години създаване на Земеделска камара доведе до проект на Постановление за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г., в което участващите земеделските организации се губят сред множеството на други такива, които нямат или имат слабо отношение към аграрната политика.

В тематичната работна група за разработване на Стратегическия план участват като водещи представители на държавните земеделски институции със съответните дирекции, но също така и дирекции на Министерския съвет, на Министерството на финансите и на Министерството на външните работи. Включени са Националният статистически институт, Комисията за защита от дискриминация, Агенцията за хората с увреждания, академичната общост, представителните организации на работодателите (сред които няма представителни земеделски организации на работодателите) и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет и още много други, сред които можем да отбележим например необяснимата липса на Съюза на артистите, заместена от „организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата“.

Вместо участието на солидна Земеделска камара, в проекта на постановление са записани  организации на местните инициативни групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза и работещи в сферата на селското стопанство, горите или развитие на селските райони.

В документа е посочено, че за членове могат да бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по стратегическия план.

Поименният състав на работната група ще се определи със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице. Председателят на работната група може да кани за участие в заседанията  представители и на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнението на политиките, финансирани от фондовете за програмния период 2021 – 2027 г.

Българската академия на науките, Съветът на ректорите на висшите училища в Република България и Селскостопанската академия ще определят по един основен и по двама резервни членове в състава на работната група.

В проекта на постановление е записано, че „юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност трябва да отговарят на следните общи критерии:

  1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  3. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
  4. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
  5. в тях да членуват поне 3 местни инициативни групи и/или местни инициативни рибарски групи, действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от една година към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор.

В доклада към постановлението земеделският министър Десислава Танева е записала:

„С цел гарантиране на възможност за участие на всички заинтересовани страни, за разлика от тематичните работни групи за разработване на другите програми, финансирани от европейски фондове за периода 2021 – 2027 г. е предвидено участие на юридически лица в частна полза. За да се избегне изкривяване на подпомагането и за да се разработят приложими на практика интервенции е необходимо те да бъдат консултирани със реалния земеделски бранш, който е представен от юридически лица с нестопанска цел в частна полза. С оглед всеобхватността, мащаба и разнородността на подпомагането включването като членове на тематичната работна група на юридически лица с нестопанска цел в частна полза ще се изготви документ, който най-ефективно и балансирано да отразява и адресира потребностите и приоритетите от финансиране както в земеделския сектор и в хранително-вкусова промишленост.“

Прочети още: Кога земеделци ще станат пълнолетни и ще решават вместо майка МЗХГ бъдещето си?

 

Leave a Comment