Оранжериите се обеззаразяват есента

Автори: Проф. д-р Стойка Машева, доц. д-р Винелина Янкова, гл. ас. д-р Дима Маркова – ИЗК „Марица”-Пловдив

Обеззаразяване на почвата

Най-подходящите момента за обеззаразяване на оранжериите са през септември и октомври. Най-широкоспектърни фумиганти за извършване на тази операция са базамид гранулат и немасол 510.

Базамид гранулат е гранулиран фумигант с активно вещество дазомет 98%. Необходима му е влажна почва, за да се разложи на метилизотиоцианат, формалдехид, метиламин, сероводород. Отделените газове се разпространяват във всички посоки в почвата и унищожават всички живи организми, които се намират в нея. Продуктът е ефикасен срещу нематоди – галови и цистообразуващи; почвени патогенни гъби – Pythium, Phytophthora, Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia, Pyrenochaeta, Phoma, Didymella и др.; почвени неприятели – ларви на телени червеи, нощенки, майски бръмбари и др.; плевели – коприва, поа, овчарска торбичка, лобода, звездица, кръвно просо, кощрява, черно куче грозде и др.

Продуктът се внася се чрез разпръскващи устройства или ръчно, равномерно по цялата почвена повърхност, най-добре сутрин, когато  температурите са още ниски. След това се инкорпорира с фреза и се валира или покрива с полиетиленово фолио. Доза на приложение 50-70 кг/дка в зависимост от почвения тип.

Немасол 510 е фумигант в течна форма. Активното вещество е воден разтвор на натриева сол на метилтиокарбамтната киселина. При контакт с влажна почва се отделя метилизотиоцианат. Продуктът е ефикасен срещу: нематоди – стъблени, галови и цистообразуващи; почвени гъби – причинители на трахеомикози Verticillium, Fusarium, причинители на кореново гниене: Pythium, Phytophthora,  Rhizoctonia, Pyrenochaeta,  и други: Phoma, Didymella; плевели  – поветица, куче грозде, звездица, щир и др. Внася се чрез апликатор или чрез системите за капково напояване с последващо валиране или покриване с полиетиленово фолио. Доза на приложение 80-120 л/дка.

Двата фумиганта се прилагат при температура не по-ниска от 12-150С. Почвата се почиства предварително от растителни остатъци. Една седмица преди третирането се навлажнява до 70-75% от ППВ. Два-три дни след това се изорава и фрезова добре. Тя трябва да бъде влажна и при внасянето на препаратите. След внасянето на фумигантит се изчаква 15-20 дни. После се отстранява полиетиленът и се изчаква няколко дни, за да се вдигнат отделените газове. След това почвата се фрезова 2-3 пъти до пълното отстраняване на фумигиращите газове. За наличието им се провежда т. нар. крес-тест. Обеззаразяването с фумиганти се провежда не по-често от веднъж на три години.

В оранжериите, които няма да се обеззаразяват, се отглеждат краставици втора култура.

Краставици

оранжерияРастенията са в масово плододаване, затова продуктите за растителна защита трябва внимателно да се подбират според карантинните им срокове.

БОЛЕСТИ

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Сутрешната роса, която се образува по това време на годината, е предпоставка за развитие на мана. По горната страна на листата се появяват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време те са воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната  нарастват, сливат се и целият лист прегаря.  Болестта може да обхване за кратко време цялото растение и да намали драстично добива.

Мерки за контрол на вредителя: Поддържане на оптимален температурно-влажен режим. Да не се допуска образуването на роса по листата.

Разрешени продукти за растителна защита: АЛИЕТ ФЛАШ – 03%; ВЕРИТА ВГ – 0,15%; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК – 120-160 мл/дка; КОРСЕЙТ 60 ВГ – 20-30 г/дка; КОСАЙД 2000 ВГ – 100-155 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; ПОЛИРАМ ДФ – 180-200 г/дка;

Брашнеста мана по краставици (Podosphaera xanthii)

Климатичните условия през септември са благоприятни за развитието на брашнеста мана. По листата се появяват малки петна с неправилна форма, посипани с бял брашнест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната се сливат. Листата прегарят. Петна могат да се наблюдават както по горната, така и по долната повърхност на листата и листните дръжки. При силно нападение растенията се обезлистват, плодовете издребняват и се деформират. Добивите са силно редуцирани.

Мерки за контрол на вредителя: Отглеждане на устойчиви сортове. Оросяване на пътеките през деня. Балансирано азотно торене. Третиране с ПРЗ при поява на първи петна.

Разрешени продукти за растителна защита: БАЙФИДАН 250 ЕК – 0,02%;  ВИВАНДО – 20 мл/дка (0,02%), ДОМАРК 10 ЕК – 50 мл/дка, КУАДРИС 25 СК – 0,075%, КУСТОДИЯ – 50-100 мл/дка, СИСТАН 20 ЕВ – 37,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-165 мл/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 300 г/дка, ТОПАЗ 100 ЕК – 0,025%, ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 20 г/дка, ЦИДЕЛИ ТОП – 100мл/дка и ШАВИТ 25ЕК/ТРИДЕМОЛ 25 ЕК – 0,02%.

НЕПРИЯТЕЛИ

Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

От тиквовите култури много силно напада краставиците, дините, пъпешите и тиквите. Повреди нанасят възрастните и ларвите, като смучат сок от долната страна на листата, вегетационния връх и стъблата на растенията. При масово нападение листата на дините и пъпешите се завиват силно, а на тиквите и краставиците се завиват само връхните листа. Растенията изостават в развитието си и се деформират. При масово нападение по време на цъфтежа или образуване на завръза цветовете окапват, а плодовете остават недоразвити. Върху отделената от листните въшки “медена роса” се развиват сапрофитни чернилни гъбички, които замърсяват продукцията. Памуковата листна въшка е вектор (преносител) на вирусни болести.

Мерки за контрол на вредителя: Унищожаване на плевелната растителност. Използване на здрав и чист разсад. Mониторинг чрез използване на жълти лепливи уловки за листни въшки.

Разрешени продукти за растителна защита: Моспилан 20 СП 0,0125%; Актара 25 ВГ 0,007%; Пикадор 20 СЛ 0,05%; Конфидор енерджи ОД 0,06%; Биская 240 ОД 0,06%; Калипсо 480 СК 0,02%; Нексид 015 КС 0,02%.

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Възрастните белокрилки могат да се забележат през нощта, когато прелитат на къси разстояния. През деня се крият по долната страна на листата и летят само при обезпокояване. Вредят ларвите, нимфите и възрастните. Те смучат сок предимно по долната страна на листата на растенията. При храненето си ларвите се образува „медена роса”, в резултат на което върху лепкавите листа се развиват чернилни гъбички и се нарушават физиологичните процеси на нападнатите растения.

Мерки за контрол на вредителя: За проследяване появата и плътността на белокрилката да се използват жълти лепливи уловки. При ниска плътност в оранжериите може да се внесе биологичният агент Encarsia formosa.

Разрешени продукти за растителна защита: При домати и краставици: АДМИРАЛ 10 ЕК – 0,05%, АКТАРА 25 ВГ – 0,03%, чрез система за капково напояване АКТАРА 25 ВГ – двукратно – при млади растения на възраст до 6 седмици: 1-во внасяне – 10-14 дни след разсаждане (40 мл/дка); 2-ро внасяне: 14 дни след първото (40 мл/дка) – еднократно – при растения на възраст повече от 6 седмици (80 мл/дка), БИ-58 – 0,1%, ВАЗТАК НОВ 100 ЕК – 0,03%, ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ ДЕНА ЕК – 50 мл/дка, ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,05%, ЕФОРИЯ 045 ЗК – 125 мл/дка, КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД – 0,08%, ЛАНАТ 20 СЛ – 125 мл/дка, ЛАНАТ 25 ВП – 100 г/дка, МЕТЕОР – 80-90 мл/100 л вода, МОСПИЛАН 20 СГ – 35-40 г/дка, НАТУРАЛИС – 75-100 мл/дка и ФЮРИ 10 ЕК – 0,02%.

Трипсове

По нападнатите органи на растенията (листа, листни дръжки, цветове и плодове) се образуват малки белезникави петна с тъмни точици, екскрементите на неприятеля. При по-голяма плътност петната се сливат. В оранжериите вредят: Тютюнев трипс, Thrips tabaci – открива се най-вече по листата, по-рядко напада цветовете. Благоприятни условия за развитието му са високи температури и ниска въздушна влажност.

Западен цветов (калифорнийски) трипс, Franklinella occidentalis – установено е, че по краставиците неприятелят предпочита цветовете. Генеративните органи на растенията (пъпки и завръзи), нападнати в ранните фази от развитието си изсъхват и окапват.

Мерки за контрол на вредителя: За мониторинг да се използват сини лепливи уловки, които в по-голям брой редуцират плътността на неприятелите.

Разрешени продукти за растителна защита: Срещу трипсове: ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ ДЕНА ЕК – 30 мл/дка, КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ/НИНДЖА/ФОРЦА – 42-80 г/дка, МЕТЕОР – 60-70 мл/100 л вода, НАТУРАЛИС – 75-100 мл/дка. Срещу калифорнийски трипс: ФЮРИ 10 ЕК – 0,015%; СИНЕИС 480 СК – 10-25 мл/дка.

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)

Паяжинообразуващите акари живеят и се хранят върху долната листна повърхност. При силно нападение листата се покриват с паяжина. Неприятелят смуче сок и на мястото на убождане се образува бледозелено петънце с точковидна форма. По-късно петната се сливат, листът се прошарва мраморно. Паяжинообразуващите акари предпочитат по-старите листа с намалено съдържание на вода, както и застарелите, засушени растения. При силно нападение растенията изсъхват.

Мерки за контрол на вредителя: Унищожаване на плевелите; поддържане на оптимална почвенна влажност (да не се допуска засушаване) и редовно обследване на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Ортус 5 СК 0,1%, Нисоран 5 ЕК 0,06%, Флорамайт 240 СК 40 мл/дка, Санмайт 20 ВП 0,075%, Веримек 018 ЕК 60 мл/дка, Нимазал Т/С 0,3%.

Leave a Comment