Възнагражденията за един отработен час се увеличават с почти 10% през април-юни

BASF -->

мебелист

Другите разходи на работодателите се вдигат с близо 11 на сто

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 10.7%, в услугите – с 9.1%, и в строителството – с 6.0%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ – с 23.3%, „Образование“ – с 18.5%, и „Добивна промишленост“ – с 13.8%.

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 10.9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.1% за „Операции с недвижими имоти“ до 3.4% за „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Leave a Comment