Институтът по аграрна икономика организира международна конференция по аграрно-икономически теми

BASF -->
Институт по аграрна икономика

Институт по аграрна икономика

Международната  конференция „Земеделие и снабдяване с хранителни продукти“, която ще се проведе на 28 е 29 октомври в София, организира Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия.

7-ия пореден форум поставя няколко основни акцента, по които ще има дискусии и обмен на опит, включително и в контекста на ОСП и възможността по-гъвкаво да се редактират стратегическите планове на отделните държави. Тмите са за баланса между земеделието и екологията, за развитието на биоикономиката според спецификата на районите, за социално-икономическото разграничаване и балансиране на районите в перспектива. Има доклад и за развитието на дигиталните услуги в земеделието и др.

АКЦЕНТИ

Хранително осигуряване и хранителни вериги

– Земеделски и стокови пазари

– Земеделски политики в здравната криза

– Баланс в земеделието и околната среда

– Кръгова икономика и устойчивост

ДОКЛАДИ И УЧАСТИЯ:

1.ЕФЕКТИ ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ФЕРМИТЕ, СУБСИДИИТЕ ЗА ЕКОЛОГИЯ И АГРАРНИ  РАЙОНИ ВЪРХУ ТЕХНИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИТАЛИАНСКИТЕ ФЕРМИ – Nicola Galluzzo (Association of Geographical and Economic Studies of Rural Areas (ASGEAR)

– СИСТЕМНИ НЕУСПЕХИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД EIP-AGRI В БЪЛГАРСКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА – Svetla Stoeva and Dona Pickard (Institute for the Study of Societies and Knowledge at the Bulgarian Academy of Sciences (ISSK-BAS)

– ПАЗАРНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПАЗАРА ЗА СВИНСКО МЕСО В ЕС – MARKET INTEGRATION IN THE EU PORK MARKET – ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ НЕЛИНЕЙНИ ПАНЕЛНИ МОДЕЛИ – Mariusz Hamulczuk (Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW)

– ПРЕГЛЕД НА БИОИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТРАТЕГИИ И ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА – Dan-Marius Voicilas (Romanian Academy, Institute of Agricultural Economics, Bucharest)

– ЗЕМЕДЕЛИЕТО В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИКИ И МОДЕЛИ – Julia Doitchinova and Zornitsa Stoyanova (University of National and World Economy)

– ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО: ПРИМЕР ОТ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ – Bozhidar Ivanov (Institute of Agricultural Economics, Sofia)

– МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МЕСО И СРЕДНОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ – Bozhidar Ivanov, Daniela Dimitrova (Institute of Agricultural Economics, Sofia Center for Agricultural Policy Analysis (CAPA)

– БИОИКОНОМИЧНА ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ – Vassil Stoychev, Bozhidar Ivanov (Institute of Agricultural Economics (IAE), Sofia)

– КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛЕЧНИ И МЕСНИ СЕКТОРИ – Vassil Stoychev (Institute of Agricultural Economics, Sofia)

– ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ В СЪРБИЯ И ПРЕХОДЪТ КЪМ СЪВМЕСТИМА ДИРЕКТНА ПОДКРЕПА НА ЕС – Snezhana Blagoeva, (Ministry of Agriculture, Food and Forestry, Bulgaria)

– РУМЪНСКИЯТ ПАЗАР НА ЗЪРНО: ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА ЕВОЛЮЦИЯТА И ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ – Lacramioara Dracea (Drăcea (Vasile) Lăcrămioara Alina (Academia de Studii Economice Bucuresti)

– ЗНАЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ТИПОВЕ В БЪЛГАРИЯ – Ivaylo Todorov (Economic University, Varna)

– ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АДАПТАЦИЯТА НА МАКЕДОНСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДА НА ПРЕГОВОРИ С ЕС – Dragi Dimitrievski, Ana Kotevska, Aleksandra Martinovska Stojcevska, Ivana Janeska Stamenkovska, Risto Elenov (Institute Of Agricultural Economics – Skopje)

– СТЕПЕН НА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РУМЪНИЯ – Izvoranu Anca-Marina (Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy)

– ВИНЕН И СПА-ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСТОЙЧИВОСТ – Vladimir Dimitrov (Institute of Viticulture and Enolgy, Pleven, Bulgaria)

– ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ ПАЗАРА НА ПШЕНИЦА В БЪЛГАРИЯР ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН – Doriana Milenkova (Institute of Agrarian Economics, Sofia, Bulgaria)

– СТАБИЛНОСТ НА РУМЪНСКОТО ЗЪРНОПРОИЗОВДСТВО В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 – Mihaela KRUZSLICIKA (Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest, Romania)

– УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФЕРМИ – Anelia Lyubenova, Georgi Stoilov

– МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ПЧЕЛАРСТВОТО В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА НА РУСЕНСКИ РЕГИОН – Lyubomir Lyubenov, Angel Kanchev (Department of Economics, University of Ruse)

– ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ – БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИО-ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ – Dessislava Toteva, Petar Marinov, (Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria)

– ФАКТОР ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ДОБИВИТЕ В СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ – Bozhidar Ivanov, Petko Simeonov, Mihaela Mihailova (Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria)

Leave a Comment