При заразно огнище дезинфекцията във ферми ще може да се извършва и от частни фирми

BASF -->

кравефермаНова наредба дава възможност при наличие на епизоотично огнище задължителните дейности по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация (ДДДД) на животновъдните обекти да могат да се възлагат чрез обществена поръчка на частни фирми и физически лица с делегирани права. Тази възможност е дадена в проекта на Наредба за условията и реда за извършване на ДДДД при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.

Възможността за това е предоставена с Регламент (ЕС) № 2017/625, който се прилага от декември 2019 г.

Мерките по ДДДД са доказали своя задължителен характер при осъществяването на контрол по здравеопазването на животните при наличие на епизоотично огнище. При тяхното изпълнение обаче, контролният орган среща редица трудности, отнасящи се до организацията на работния процес, което оказва негативно влияние върху качеството и времето за изпълнението им, се казва в мотивите към проектонаредбата.

Изпълнителите трябва да притежават удостоверение за придобита квалификация за извършване на съответната дейност, издадено от висши училища или от център за професионално обучение, получил лицензия по чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ.

Проектът е създаден от работна група, в която са участвали представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт и Център за оценка на риска по хранителната верига, научна общност и браншови организации.

Leave a Comment