С промени в Закона за подпомагане МЗХГ ще използва и други източници, за да установи състоянието на площите

До края на 2023 г. се удължава държавната помощ за намаляване на акциза върху горивата

земяВ 55-та поправка на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), публикувана за обществено обсъждане на страницата на земеделското министерство, се предлага интегриране на данни от различни информационни системи. С това се цели да се подобри ефективността на разработване и прилагане на различни инструменти за финансово стимулиране на земеделските стопани, както и да се завиши контролът по прилагане на секторното законодателство.

Структурата на ИСАК ще се допълни със

система за електронни услуги,

която осигурява възможност за облекчаване и оптимизация на административния процес и намаляване на административната тежест, се посочва в мотивите към законопроекта.

Отчитайки все по-широкото използване на новите технологии за наблюдение и мониторинг на състоянието на дадена площ, промените в закона предвиждат възможност при обновяване на информацията в СИЗП да могат да се използват и безплатни източници на информация, които да подпомогнат извършването на оценка на реалното ползване на площите.

Заинтересованите лица ще могат да изразят несъгласие с данните в СИЗП по отношение на референтите парцели, като така се създават и необходими механизми за отстраняване на непълноти и неточности в данните.

Текстовете в закона за изменение и допълнение на ЗПЗП осигуряват възможност за получаване на данни от държавни и общински органи на МЗХГ, така че да бъде осигурена в пълна степен актуалността и своевременното постъпване на данни, необходими за по-ефективното функциониране на системите в администрацията.

Поради установени системни нарушения на клаузите в договорите за наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд, свързани с

плащанията на наемните или арендни вноски до определения срок,

като дисциплинираща мярка за изпълнение на задълженията по договорите, допълнително към вече съществуващи законови ограничения, се въвежда и ограничение на правното основание и за неизрядните наематели или арендатори на земи от ДПФ.

Същевременно, с цел подобряване механизма за контрол на заявяваните за подпомагане и ползвани земеделски площи се допълват текстове, с които размерът на правно основание за участници в доброволни споразумения и служебни разпределения по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) се отчита до размера на масивите за ползване, одобрени със заповед на оправомощено лице. Чрез предложените текстове се гарантира

правото на ползване на имоти от други земеделски стопани,

които не участват в процедури по споразумяване и разпределение по ЗСПЗЗ.

За да се избегне неправомерното ползване на европейските фондове и държавния бюджет, в предложените изменения на ЗПЗП са включени текстове, с които допълнително се ограничават възможностите за получаване на подпомагане за площи, които не са включени в регистрираната ползвана площ от земеделските стопани.

С предложените изменения се отменя задължението за поставяне на печат на част от документите, включени в подаваните заявления за подпомагане.

С оглед съдебната практика и за да се укажат по-конкретно различните хипотези за изплащане, намаляване или отказ от плащане от страна на Разплащателна агенция се допълват случаите, за които може да се извърши или намали изплащане на финансово подпомагане.

Държавна помощ „Помощ под формата на

отстъпка от стойността на акциза върху газьола,

използван в първичното селскостопанско производство”, чиито срок на прилагане изтича в края на тази година, ще бъде удължен срокът за прилагане до 31.12.2023 г.

Проектът предвижда удължаване с пет години на срока, определен с § 14 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ. бр. 100 от 2015 г.) за предоставяне от общинските съвети на земите от остатъчния поземлен фонд. Става въпрос за т. нар. „земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ“ по реда на § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г.), а именно – за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Срокът изтича на 22 декември 2020 г.

Същевременно с продължаване на ограничителния режим за

разпореждане със земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ,

в проекта е предвидено в петгодишния срок общинските съвети да могат да предоставят земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ за изпълнение на обекти на техническата инфраструктура; за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

Поземлената реституция все още не е приключила и затова политиката да се разширяват правата на общините за разпореждане със земите по чл. 19 преди да е приключила реституцията,  поставя под въпрос довършването на възстановителните и обезщетителни процедури със земя по реда на ЗСПЗЗ в полза на правоимащите собственици.

С продължаване за срок от пет години на ограниченията в разпореждането със земите по чл. 19, се гарантира пълното постигане целите на ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността или обезщетяване на собствениците на земеделски земи.

До 23 октомври ще продължи общественото обсъждане по законопроекта.

Leave a Comment