Подходът Лидер – ползи за местното развитие (анкета)

Достатъчно познати и използвани у нас ли са публично-частните партньорства, подкрепяни от ЕС чрез Програма за развитие на селските райони?

село знамеПодходът ЛИДЕР насърчава местните общности в селските райони да търсят нови начини за повишаване на своята конкурентоспособност, за оптимално оползотворяване на ресурсите и за преодоляване на различни по вид предизвикателства като застаряващото население, заниженото качество на предоставяне на услуги или тоталната липса на такива и възможностите за заетост. Като цяло ЛИДЕР трябва да допринася за подобряването на качеството на живот в селските райони. Но прави ли го наистина в България?

Мерките на подхода ЛИДЕР са насочени към местните инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ. Те финансират индивидуални проекти, създадени и изпълнени от местни партньори в отговор на конкретни проблеми и нужди на региона. Вече два програмни периода – 2007 – 2013 и 2014 – 2020 г. одобрените МИГ разпределят значителен ресурс в сектори и дейности, определени за приоритетни в съответния район.

Но до колко запознати са гражданите с целите и дейността на действащия в тяхното населено място МИГ? Считат ли за ефективно разходването на средствата и взаимодействието между бизнеса, науката, институциите и неправителствения сектор? Предоставя ли ЛИДЕР улеснен достъп до финансиране за малки проекти в рамките на тяхната територия?
На тези и други въпроси се опитва да отговори фондация Смарт Агростарт чрез своя анкета в рамките на проекта „Заедно за българското село!“.

Попълването на анкетата ТУК ще даде представа за общата нагласа на обществеността по отношение на прилагането на подхода ЛИДЕР у нас.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/potencial-za-razvitie-na-selskite-rajoni-chrez-podhoda-leader/ .

Leave a Comment