Внесен е законопроектът, който ще разреши на фермерите 50 куб. вода/24 часа

BASF -->

водаВ Народното събрание е внесен Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите, който ще разреши на регистрираните земеделски производители да ползват за денонощие до 50 куб. метра вода.

Водата може да се черпи както от надземни, така и от подземни водоизточници. Единствената забрана е за ползването на минерални води. Разрешението се отнася за земеделци, които нямат осигурен достъп до напоителна система на доставчик на вода за напояване, се посочва в новата ал. 2а на чл.43 от Закона за водите.

В чл. 58 към текста „Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, за извършване на“ е допълнено в точка 10 „ползването на подземни води от съществуващи и нови съоръжения за водовземане, необходими за земеделски цели, когато отнеманото количество вода е до 50 куб. метра за денонощие“.

Земеделските стопани няма да искат от властите разрешение за водоползване, а само ще ги уведомяват, за да има по-голяма оперативност.

За всички останали лица, които извършват водовземане в условията на разрешителен, а не уведомителен режим, се изисква вместо да представят документ за платена държавна такса, да се представи такъв само когато плащането не е извършено по електронен път.

Вносителите на законопроекта – група депутати, посочват, че до момента е дадена възможност единствено на физически лица, които имат недвижим имот в границите на населените места и селищните образувания, да ползват безвъзмездно до 10 куб. метра вода от повърхностните и подземните води. Законовите поправки са заради продължителната суша, която затруднява селскостопанския отрасъл, а оттам и изхранването на населението.

Leave a Comment