„Напоителни системи“ ще разполага с 848 млн. лв., за да възстанови 167 обекта на „Напоителни системи“

Парите за „Дигитално земеделие“ от Националния план за възстановяване ще се използват за изграждане на ЕИСЗ и за подпомагане на земеделците чрез ваучери за прилагането на прецизно земеделие и умни ушни марки
Язовир Пясъчник, област Пловдив

Язовир Пясъчник, област Пловдив

Средствата за хидромелиорации, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, ще се насочат към 267 обекта на държавната компания „Напоителни системи“ЕАД. Това съобщиха за Агро Пловдив от Министерството на земеделието в отговор на наши въпроси.

Проектът на Националния план за възстановяване и устойчивост бе представен в края на миналата седмица от вицепремиера Томислав Дончев. Планът е създаден след като стана ясно, че България ще получи безвъзмезден и кредитен ресурс от новия инструмент на Европейската комисия Next Generation EU. Дончев съобщи на 30 октомври, че страната ни ще разполага с безвъзмездни 12 млрд. лв. плюс още 8 млрд. лв. като кредит, в случай, че го поискаме. Безвъзмездните средства са разпределени в 4 стълба, като най-голяма част от тях са за „Зелена България“ – близо 4,5 млрд. лв. От тях 848 млн. лв. са предназначени за подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура в страната. Стана ясно още, че по същия стълб ще има средства за дигитално земеделие.

Хидромелиорации

Ще има възможност и за присъединяване към главната хидромелиоративна инфраструктура на „Напоителни системи“ от сдружения за напояване и земеделски стопани при разработването на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, който ще започне своето действие през 2023 г.

Проектът от 848 млн. лв. за хидромелиорациите предвижда реконструкция, възстановяване и модернизация на 165 обекта от хидромелиоративната инфраструктура – напоителни канали, напоителни полета, помпени станции, тръбопроводи, водохващания и язовири и 102 обекта за отводняване.

Целта на инвестициите е подобряване използването на водните ресурси посредством въвеждане на нови технологии, реално намаляване на загубите и на потреблението на вода в селското стопанство, нарастване на поливните площи, подобряване на ефективността на поливните процеси, опазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите и предотвратяване на риска от бедствия, посочват от МЗХГ.

Проектът „Дигитално земеделие“

Той е с два основни елемента: създаване на цялостна Електронна информационна система в земеделието и дигитализация на земеделските стопанства чрез ваучери за внедряване на системи за прецизно земеделие и осигуряване на умни ушни марки за проследяване на животните.

Създаването на Електронната информационна система в земеделието (ЕИСЗ) включва изграждане на няколко модула:

       модул за употребата на торове и препарати за растителна защита

       модул за вписване и проследяване на вноса, производството, търговията и съхранението на ветеринарномедицински продукти и медикаментозни фуражи, както и тяхното приложение върху животните.

       модул за на проследяване „От Фермата до трапезата“

       модул за онлайн обучение на земеделски стопани

       Мрежа за комуникация от полеви и водни сензори, която да осигурява данни за почвена влага, температура на въздуха и почвата и количество на валежите.

Системата ще позволи да се електронизират информационните потоци в административната дейност, да се електронизират предоставяните на земеделските стопани услуги, да се осъществи електронизиран обмен на данни между информационните системи на публичната администрация и софтуерите за управление на земеделските стопанства.

Вторият елемент на проектното предложение е свързан с предоставяне на земеделските стопани на подкрепа, под формата на ваучери, за внедряване на системи за прецизно земеделие и за осигуряване на умни ушни марки за проследяване на животните.

Все още не се знае какви средства ще бъдат определени за Дигатално земеделие, те ще бъдат допълнително учочнени. Но изглежда няма да са много, тъй като е определено, че 3 млрд. лв. от стълба „Зелена България“ (общо 4,5 млрд. лв.) ще са за енергийна ефективност на сградите. В този стълб е заложено също и създаването на фонд за декарбонизация, който не е насочен към селското стопанство.

Кога ще започнат да се харчат средствата?

На въпроса на Агро Пловдив по какъв ред ще се инвестират средствата, от земеделското министерство отговарят, че с Решение на Министерския съвет № 757 от 23 октомври 2020 г. е създадена организация и е определен ред за координация във връзка с участието на страната в Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Съгласно разпоредбите на Решението, Националният план за възстановяване и устойчивост следва да бъде изготвен до януари 2021 г. Паралелно с работата по него Министерството на финансите следва да подготви общи правила и процедури за прилагането на Механизма и за извършване на наблюдение на изпълнението на проектите.

Изпълнението на инвестиционните проекти ще може да започне след влизането в сила на Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕС (все още в процес на разглеждане от европейските институции) и след като Планът за възстановяване на България, част от който са изготвените проектни предложения, получи одобрение от Европейската комисия, отговарят от МЗХГ.

 

Leave a Comment