Екоминистерството: До 27 ноември всички сондажни кладенци да се регистрират!

Не се заплащат такса и не се изискват водомери за съоръженията с нисък дебит в населени места
Тенчо Тенчев до кладенеца, който снабдява с вода и хора, и животниМинистерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на фирми и на граждани, че до 27 ноември 2020 г. всички собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.) могат да регистрират съоръженията, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани, не могат да бъдат ползвани, предупреждават от МОСВ. Изграждането на описаните съоръжения без разрешително по смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление, се казва в съобщението.

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели, изградени до 28 януари 2000 г., за които не са издадени разрешителни по реда на Закона за водите и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистрите на водовземните съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г., трябва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистрите на водовземните съоръжения и да приложат към заявлението различни допълнителни данни (виж ТУК какви)

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа трите имена на собственика на имота; данни за поземления имот: УПИ/идентификатор на имот, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване; дълбочина на кладенеца; диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци; начин на черпене на водата – с кофа или с помпа; цел, за която се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.

Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Leave a Comment