Съветите в земеделието ще консултират и малките, които не са доказали 33% земеделски доход

зеленчукова градинаЗа да бъдат консултирани от Службите за съвети в земеделието, малките земеделски производители вече няма да доказват годишен земеделски доход за предходната година, равняващ се на 33% от общия им доход. Това предвижда допълнение в  Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Проектът е публикуван на страницата на МЗХГ.

Промените са в преходните и заключителни разпоредби, според които Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще получава по подмярка 2.1.2 финансова помощ за консултантските услуги, които е предоставила на малки земеделски стопани, за които отпада изискването да докажат за предходната година, че минимум 33% от общият им доход е от земеделска дейност.

НССЗ и териториалните й офиси ще могат да изготвят за тези производители бизнес планове и заявления за подпомагане по мерки и подмерки на ПРСР. По-конкретно – за подмерки 6.3 и 4.1.2.

В мотивите към проектонаредбата е записано, че „В изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 –2020 г.), одобрено от Европейската комисия на 27 април 2020 г. за подмерки 6.3 и 4.1.2 за целеви периоди на прием, свързани с подкрепа към малки земеделски стопанства в условията на природни бедствия или усложнена епизоотична обстановка, е предвидено да не се прилага изискването за доход от земеделска дейност за предходната година.“

Наредбата ще влезе в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Leave a Comment