Средната заплата в „Селско, горско и рибно стопанство“ е 877 лв. в област Пловдив

Наети лица

работнициНаетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. са 216.7 хиляди, като нарастват с 2.0 хил. или 0.9% спрямо края на юни 2020 година по предварителни данни на НСИ за област Пловдив.

По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 3.1% и „Други дейности“ – с 2.6%.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава при дейностите „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.6% и „Строителство“ – с 2.3%.

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 21.3%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.4% и „Добивна промишленост“ – със 7.9%.

Заплати

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за юли 2020 г. е 1 206 лв., за август – 1 181 лв. и за септември – 1 237 лева.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Пловдив нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 5.1%, като достига 1 208 лева. (Средната заплата в държавата през третото тримесечие на 2020 г. в страната е 1373 лева.)

 

За заетите в „Селско, горско и рибно стопанство“ средната работна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2020 г. е 877 лева, през второто тримесечие на тази година е 838 лв., а през третото тримесечие на 2019 г. средната заплата е била 849 лева. За сравнение, вчерашните данни на националната статистика показаха, че през третото тримесечие на 2020 г. средните за страната заплати в „Селско, горско и рибно стопанство“ са 989 лв., а година по-рано са били 1026 лева.

Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.2%, „Образование“ – с 1.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 0.9%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 41.5%, „Добивна промишленост“ – с 18.8% и „Държавно управление“ – с 16.7%.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.1% спрямо третото тримесечие на 2019 година. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 775 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 138 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1 746 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ – 776 лв., „Други дейности“ – 795 лева и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 811 лева.

Leave a Comment