Агрометеорология: Вегетацията затихва, но не навсякъде

Прогноза от 20 до 26 ноември

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ 

зима, есен, сухо дървоВ началото на следващия седемдневен период се очаква застудяване и съществена промяна в агрометеорологичните условия. През повечето дни от периода стойностите на средноденонощните температури в по-голямата част от полските райони ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за развитието на пшеницата, ечемика и зимната рапица.

Изключения ще има в южните и югоизточните райони на страната, където се прогнозират по-високи температури и условия за протичане на по-активни вегетационни процеси при есенниците. През  третото десетдневие на ноември при пшеницата и ечемика ще преобладава фаза трети лист. Фаза братене ще се наблюдава при засетите в края на септември и началото на октомври зимни житни култури. При посевите, засети през първото десетдневие на ноември ще протича фаза поникване и началo na  листообразуване.

При рапицата само при част от посевите, предимно при тези засети в началото на есента ще се наблюдава фаза формиране на розетка (5-6 лист) – подходяща фаза за зимуване.

Падналите валежите през изтеклия период в по-голямата част от страната, с изключение на крайните източни райони, бяха незначителни – под 6-7 l/m². И през следващия седемдневен период в полските райони валежи със стопанско значение не се прогнозират и почвените влагозапаси в 50 и 100 cm слой при пшеницата ще остават ниски за средата на есента  – на места в Южна България под 60% от ППВ.

През периода условията ще позволяват провеждане на  дълбока оран, внасяне на минерални торове в почвата, засаждане на овошки и есенни растителнозащитни дейности в овощните насаждения.

Leave a Comment