Пчеларите също вредят на пчелите с пестициди срещу акар

Дори някои природни продукти – съставки на етерични масла, използвани срещу Varroa, могат да унищожат пилото и пчелите майки

пчелин, рамкиПчелните семейства навсякъде по света намаляват и причина за това учените търсят и в употребата на пестициди. В статията „Pesticides and honey bee toxicity“ на apidologie.org, цитирана от Центъра за оценка на риска в хранителната верига (ЦОРХВ), се разглежда по-подробно как пчеларите, борейки се срещу акарите, могат да предизвикат проблеми и дори смърт в пчелните семейства.

Наличието на паразитните акари по медоносните пчели Acarapis woodi и Varroa destructor е допринесло до драстични пчелни загуби.

За опазване на пчелните семейства от вредните акари от голяма значение е прилагането на различни ветеринарномедицински продукти, някои от които съдържат пестициди. Несъобразеното използване на такива продукти може да има негативен ефект върху здравето на пчелите, но също така и да доведе до наличие на остатъци от токсични вещества в пчелния мед.

Пестициди, използвани в пчеларството

Акарът Varroa, (Varroa destructor) е един от най-сериозните вредители по медоносните пчели навсякъде по света. Той поразява както възрастните пчели, така и пилото, затова пчеларите често са принудени да използват вароациди, за да избегнат смъртността по пчелните семейства. Вароацидите трябва да бъдат минимално опасни към пчелите, като в същото време да бъдат токсични към акарите, което е предизвикателство за чувствителността на медоносните пчели към различни пестициди.

Вароацидите се делят основно на три категории.

- Синтетични органични пестициди

Пиретроидът тау-флувалинат е един от първите синтетични вароациди, прилагани при пчелните семейства. Ниската цена на продуктите, съдържащи това активно вещество и легалната му употреба в пчелните кошери създават условия за злоупотреби, което да допринесе за наличието на остатъци от тау-флувалинат в пчелния восък. Като пиретроид, тау-флувалинат убива акарите чрез блокиране на техни жизнени функции, но не е безвреден към медоносните пчели и засяга репродукцията. Пчелите майки, изложени на високи дози от тау-флувалинат, са по-дребни, в сравнение с нетретирани пчели майки. Търтеите, изложени на тау-флувалинат по време на развитието си, имат по-малка вероятност за оцеляване до достигане на полова зрялост, в сравнение с неизложени на експозиция търтеи и имат също намалено тегло и по-слаба възможност за оплождане. Понастоящем много от популациите на Varroa показват резистентност към тау-флувалинат. Въпреки това, все още се прилага в пчеларството.

Кумафос е органофосфорен пестицид, използван като вароацид и за третиране срещу малкия кошерен бръмбар (Aethina tumida Murray). Кумафос или неговият метаболит убива чрез потискане на ацетилхолинестеразата, като по този начин повлиява функциите на нервната система. Първоначално кумафос се оказва ефективен при контрола на акари, устойчиви към тау-флувалинат, но резистентност към кумафос също е открита. Медоносните пчели могат да пострадат от негативния ефект на експозиция от кумафос; пчелите майки са по-дребни, при тях има повишена смъртност и има по-голяма вероятност да бъдат отхвърлени от пчелното семейство. Репродуктивната способност на търтеите също е намалена.

Амитраз е бил разрешен в началото на 90-те години на 20-ти век, но бързо е бил изтеглен от пазара, когато пчеларите започнали да докладват загуби на пчелни семейства, след третирания с това активно вещество, въпреки че не е имало заключителни доказателства, че пестицидът е опасен за пчелите. Амитраз е използван и след това като ветеринарномедицински продукт, но предписанието не е позволявало да се прилага в кошерите на медоносните пчели. Въпреки това са намирани остатъци от амитраз в пчелни продукти, което показва, че е продължило неговото прилагане. Амитраз проявява потенциал да въздейства на мозъка и на поведението на медоносните пчели. Това вещество е показало и остра токсичност при пчелните ларви, когато са изложени на амитраз.

Фенпироксамат е пиразолов акарицид , който се е появил в началото на 21-ви век. Този пестицид предполагаемо убива акарите чрез нарушаване на енергийния им метаболизъм. Резистентност на Varroa към фенпироксамат все още не е била наблюдавана, но е вероятна поява на евентуална резистентност при други видове акари, напр. паяковите акари (Tetranychus urticae). Наблюдавана е увеличена смъртност при възрастни пчели, вследствие употреба на фенпироксамат през първия ден след извършване на третиране.

- Природни продукти – пестициди

Вароацидите на база природни продукти са получили широка употреба, след като е намаляла ефективността на синтетичните пестициди. Вещества като тимол и ментол, монотерпеноидни съставки на растителни етерични масла, са използвани за контрол на акарите Varroa и на трахеалните акари (Acarapis woodi) . Тимол е основната съставка на някои фумиганти, които са регистрирани за употреба. Също така, някои етерични масла, които могат да се използват като вароациди са общоприети хранителни добавки и определени като „безопасни за консумация от хора“. Но, монотерпеноидите като тимол и ментол могат и да не бъдат безопасни за пчелите, тъй като тези съединения играят роля като широкоспектърни пестициди при растенията. Всъщност е установено, че тимол и ментол са сред най-токсичните от всички тествани терпеноиди, прилагани като фумиганти при пчелните семейства. Независимо, че са природно получени, тези съединения могат да навредят на медоносните пчели – да унищожат пилото или да доведат до увеличена смъртност при пчелите – майки.

- Пестициди – органични киселини

Две органични киселини, мравчена и оксалова са привлекателна възможност за прилагане като вароациди, тъй като и двете са природно присъстващи в пчелния мед. Продуктите на база мравчена киселина се прилагат като фумиганти вароациди. Но мравчената киселина може да увреди и медоносните пчели, чрез намаляване времето на живот на пчелите – работнички и като пречи на оцеляването на пилото. Оксаловата киселина също е регистрирана в много държави за употреба като вароацид. Проучванията са показали, че тя е високо ефективна срещу Varroa в условията на студен климат. Повтарящото се третиране на пчелни семейства с оксалова киселина може да доведе до повишена смъртност на пчелите майки и намаляване количеството на запечатано пило.

Взаимодействие между веществата

Поради големия брой вароациди, налични за пчеларите, съществува възможност за взаимодействие между отделните вещества, като проблемът се усложнява и от факта, че много синтетични вароациди са липофилни и могат да останат във восъчните компонентите на кошера, в продължение на години след третирането. Наблюдавани са взаимодействия межде тау-флувалинат и кумафос; комбинацията на фенпироксамат и органични киселини въздейства на електронния транспорт в митохондриите. В различни насекоми се случват синергистични взаимодействия между формамадини и пиретроиди; такова взаимодействие може да се получи в медоносните пчели между амитраз и тау-флувалинат. Вътре в кошера са възможни взаимодействия между вароациди, а извън кошера инсектицидите и фунгицидите са също причина за загриженост.

Пестицидни остатъци в пчелни продукти

Като цяло, остатъци от пиретроиди и органофосфати доминират във восък и пчели, следвани от фунгициди, карбамати и хербициди; докато фунгицидите преобладават в полена, следвани от органофосфати, пиретроиди и хербициди. Вароацидите, прилагани в кошера са по-концентрирани във восъка, отколкото в полена, докато външно приложените пестициди са били в по-голямо или еквивалентно количество в полена, отколокото във восъка. Хроничната експозиция на високи нива от устойчиви невротоксиканти предизвиква остро или сублетално нарушаване на жизнеността на медоносните пчели. Директната връзка на вароацидите със Синдрома на празния кошер остава неясна, въпреки че по-високите количества от кумафос, могат да осъществят по-добър контрол върху акарите.

Leave a Comment