Нова платформа ще уведомява с SMS пчеларите за предстоящо третиране с пестициди

Липсват санкции, ако земеделски производител не е изпратил към новата електронна платформа информация за предстоящо третиране
При подмор транспорирането и анализите на проби от растенията около кошерите е за сметка на БАБХ, а на мъртви пчели за сметка на пчеларя
пчелинВ промени в Наредба №13/2016 г. за опазване на пчелите от отравяне е залегнало функционирането на нова електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Обновената наредба е публикувана в днешния 101-ви брой на „Държавен вестник“. В нея трябва да се регистрират през личната си електронна поща както пчеларите, така и земеделските стопани, които извършват разсителнозащитни практики. Пчеларите трябва да изпратят информация за географското положение на пчелина (пчелините) си. Земеделците се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код.
Стопаните на пчелни семейства автоматично ще получават SMS на телефона си или писма на електронната си поща за предстояща растителнозащитна дейност.
Чрез новата платформа пчеларите ще бъдат уведомявани поне три дни преди третиране с растителнозащитни продукти на полета в 3-километровата зона около пчелина и не по-рано от 15 дни преди извършването на растителна защита.
Това изисква земеделците, които планират пръскане, да въвеждат коректни данни за деня и часа на събитието, местонахождението на физическите блокове, културите, които ще се третират и препаратите и дозите, които ще се използват.
Наредбата обаче не предвижда санкции за стопаните, които пропуснат по една или друга причина да подадат информация към електронната платформа на БАБХ.
Нов текст в Наредба 13 подсигурява пчеларите да получат обезщетения по Закона за защита от бедствия, в случай че има пострадали пчелни семейства при провеждане на спешни и определени с министерска заповед растителнозащитни дейности или третиране при възникване на заразни болести по животните.
В чл. 12 от изменената наредба е записано, че пчеларят подава жалба до директора на областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) незабавно по телефона не по-късно от първия ден след констатираната смъртност на пчели, която се отразява писмено в ОДЗ в деня на получаването й или най-късно в първия работен ден.
Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на пчелните семейства за масов подмор или признаци на отравяне в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелните семейства и отразява констатациите си във ветеринарномедицинския дневник на пчелина.
В случай, че в пчелина има подмор, се събира комисия, която извършва проверка на място. Инспектор по растителна защита от ОДБХ, член на комисията, взема проба от третираната растителност и проверява за наличие на умрели пчели в нея. Пробата се транспортира незабавно до акредитирана лаборатория. При невъзможност за незабавен транспорт растителната проба следва да бъде съхранена в ОДБХ и доставена в акредитираната лаборатория по подходящ начин. Пробата се придружава от протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребени продукти за растителна защита и/или за установяване на остатъчни количества от продукти за растителна защита по процедури, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ. Пробата се опакова, транспортира и анализира за сметка на БАБХ.
При необходимост по преценка на комисията инспекторът по растителна защита от ОДБХ взема проба от растителността в или около пчелина. Официалният ветеринарен лекар, член на комисията, взема проба от пчели от пострадалите семейства и около входа на кошерите. Пробата се придружава от писмо за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
Пробата трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане, и да е запечатана. Същата е съпроводена/идентифицирана със стикер с уникален баркод. Необходимите опаковки и стикери с уникални баркодове се осигуряват от официалния ветеринарен лекар, член на комисията.
Пробата се изпраща за анализ в акредитирана лаборатория от собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета, в присъствието на официалния ветеринарен лекар, член на комисията. Тя се транспортира за сметка на собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета. Анализите на пробата от пчели се заплащат от собственика/ците, по чиято жалба се свиква комисията.
В наредбата е записано още, че ежегодно в периода 15 март – 31 май ОДБХ осигуряват мобилни инспектори и служители на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверка при необходимост от 8,00 до 18,00 ч. в почивните и празничните дни при спазване на действащото законодателство.
В Преходни и заключителни разпоредби е записано, че регистрацията в новата е-платформа на БАБХ трябва да се извърши до 31.01.2021 г.
За новорегистрирани земеделски стопани и пчелини регистрацията в ЕПОРД се извършва в едномесечен срок от регистрацията на земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин). При практикуване на подвижно пчеларство новорегистрираните животновъдни обекти (пчелини) се регистрират в ЕПОРД в срок до два дни от регистрацията на пчелина.
До 28.02.2021 г. включително оповестяването за извършване на растителнозащитна дейност ще е по досегашния ред.

Leave a Comment