Виж какви са максималните норми на торене с азот и съдържанието му в различни оборски торове

складът за торове на ИМБО - РаковскиПо време на Петата тематична работна среща на групата, която обсъжда проекта за Стратегически план на България, ще се разгледа и темата за законоустановено изискване за управление (ЗУИ), свързано с опазване на повърхностните, преходните, крайбрежни и подземни води от замърсяване с фосфати, азотсъдържащи торове (включително оборски тор), . Разгледани са и законоустановените изисквания за опазване на дивите птици и местообитанията, ограниченията при употреба на някои субстанции с хормонално или тиреостатично действие, и на бета-антагонисти в животновъдството. Петото заседание е планирано за 11 декември 2020 г.

Прочети още: Кои растения не обичат оборски тор и как не трябва да се използва

В предварителните материали са представени полезни таблици за нормите за синтетични азотни торове и съдържанието на азот в различни оборски торове. Посочено е в таблици отделянето на азот според вида на животните, продуктивността и съдържание на азот в дажбата; съдържанието на азот в различните видове оборския тор според степен на разреждане с вода и други.

Ето някои от тях:

Максимални норми на торене с азот на основни земеделски култури при статистически средни добиви и при високи добиви, получавани в интензивни ферми, които могат да бъдат използвани (включително от животински тор и привнасянето на азотни съединения от химически и други торове)

торови норми за различни култури - азот


Забележка:

  1. * Културите не са включени в софтуера, който се актуализира. Нормите са по справочници за торене.
  2. ** При леките почви е задължително внасянето на количествата азот на 2-3 пъти, за да се избегне измиването му (табл.2).
  3. Нормите на торене с азот са определени с помощта на софтуера за определяне на баланса на азота и зависят от добивите (редове 1-19;31;37;38).
  4. Изискванията за нормите за торене посочени в таблицата са валидни заедно и поотделно за минерални и органични торове. 

 Съдържание на азот в оборския тор по видове животни 

 Вид селскостопански животни Общ азот  
% кг/тон
1 2 3
Млечни крави/ говеда/ биволи 0,57 5,7
Млади говеда 0,60 6
Телета 0,73 7,3
Свине за разплод 0,64 6,4
Свине за угояване 0,70 7
Кокошки-носачки 1,08 10,8
Бройлери 0,90 9
Патици/гъски 1,09 10,9
Овце 0,83 8,3
Кози 0,70 7
Коне 0,58 5,8
Магарета 0,58 5,8
Зайци и др. животни с ценна кожа 1,40 14

Отделяне на азот (N) според вида на животните, продуктивността и съдържание на азот в дажбата

Вид Единица продукция Продуктивност/технология на отглеждане Отделен азот годишно в кг при отчетени газообразни N загуби   Отделен  азот в кг за единица продукция
1 2 3 4 5
Млечни крави 1 000 кг мляко По-малко от 3 700 кг мляко годишно 57,5 13-20
1 000 кг мляко 3 700-4 500 кг мляко годишно при ниско количество концентриран фураж 77,5 17-25
1 000 кг мляко 4 500-5 500 кг мляко годишно при повече от 500 кг концентриран фураж 87,5 15-20
1 000 кг мляко над 5 500 кг мляко годишно 110 11-14
Говеда 100  кг прираст Екстензивно на паша 45 10-20
100 кг прираст Интензивно – оборно 40 7-10
Телета на теле Дажба със средно съдържание на азот във фуража 34 -
Свине за разплод на прасенце вкл. прасенца до 25 кг 35 1,4-2
Свине за угояване 100 кг прираст 25-100 кг; без фазово хранене 16 6-8
100 кг прираст С фазово хранене 13,5 5-7
100 кг прираст Фазово хранене с чисти аминокиселини 12 4-6
Кокошки носачки 100яйца Яйценосно направление 0,70 2-3,5
Бройлери 100 кг прираст Бройлерно направление 0,42 2-4
Овце на овца Дажба с ниско до високо съдържание на азот във фуража 19,5 -
Кози на коза Дажба с ниско до високо съдържание на азот във фуража 17 -
Коне на кон При паша, според кг. жива маса 62,5 -
Зайци на зайкиня Дажба със средно съдържание на азот във фуража 5,5 -

Забележка:  Данните в таблицата дават възможност на земеделските стопани да отчетат и коригират отделения през годината азот,  чрез промяна в състава на дажбите и включването на фуражи с по-ниско съдържание на протеини.

 

Leave a Comment