Ново в обвързаното подпомагане 2023-2027 г.: Трайните насаждения ще се подпомагат само до определена възраст

Ще има субсидии за оранжерийно произведени ягоди и малини
Семената и посадъчният материал при зеленчуците трябва да са сертифицирани или стандартни, което ще се доказва с документи
Ще се изисква напояване върху заявените площи с пипер, домати, краставици, корнишони и патладжан
Ще се създаде списък с допустимите за подкрепа сортове десертно грозде
Черупковите видове отново са извън списъците

На 30 декември 2020 г. ще се проведе 7-то заседание на Тематичната работна група, което ще обсъди предложенията на земеделското министерство за обвързаното подпомагане на плодове, зеленчуци, оранжерийни зеленчуци, и животни, в това число и в планински райони, а също и подпомагането за протеинови култури.

Какво ново предлага министерството за периода 2023-2027 г. (Преди това в преходния период 2021-2022 г. ще се прилагат досегашните схеми – б.р.)

За пръв път ще ще прилага схема за

обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци в планински райони.

Към момента тази схема работи само за животновъди. Планинските производители ще се подкрепят за производството на фасул, домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде.

Помощта ще е за стопанства не по-малки от 0,5 хектара и ще се плаща максимум за 1,5 ха. Съответните ферми трябва да се намират в планински район, който фигурира в Приложение 1 на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на изискванията за допустим хектар.

Културата „фасул“ може да бъде заявявана само по една от интервенциите за обвързано подпомагане на доходите за протеинови култури или за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони.

Размерът на подпомагане се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство, да повишат конкурентоспособността си и подобрят пазарната си ориентация.

Обвързано подпомагане за зеленчуци

За всички производители на зеленчуци, в това число и оранжерийните, ще се изисква да докажат с документи, че са закупили сертифициран или стандартен посадъчен материал или семена. Друго условие, което се отнася само за производителите на пипер, краставици, домати, корнишони и патладжан, е стопанството им да е поливно.

Както е и сега, ставките за зеленчуците ще са две – за площ на стопанството до 30 ха и за над 30 ха.

Производителите на картофи подлежат на регистрация съгласно чл.22 от Закона за защита на растенията.

Отново ще се доказва пазарната реализация на произведените зеленчуци. За биологично произведените зеленчуци ще е необходимо производителят да докажа 50% добив от този, който се изисква, при конвенционалното производство.

Схемата може да се комбинира с всички останали схеми за зеленчуци полско или оранжерийно производство.

Оранжерийно производство 

Ще се създаде Регистър на оранжериите, в който ще се вписват техническите и технологичните им характеристики, географско положение  и други параметри. Бенефициентите трябва да са включени в него.

За пръв път освен домати, краставици и пипер, ще се подпомага и оранжерийното производство на ягоди и малини.

Бенефициентите по схемата предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно размера на площите, с които кандидатстват за подпомагане, и разходната норма за единица площ, с изключение на ягодите и малините.

Ягодите и малините трябва да са вписани в Регистъра на трайните насаждения.

Допустими са бенефициенти, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно). Тук липсват тавани за площ.

Бенефициентите по интервенцията получават подпомагане, когато през съответната година са добили и реализирали на пазара минимални и средни  добиви от допустимите за подпомагане култури, определен съобразно спецификите за всяка конкретна култура. Кандидатите с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи  за съответната култура в размер на 50% от добивите, определени за културата.

Схемата може да се комбинира с всички останали схеми за зеленчуци полско производство.

Плодове

в овощната градинаЩе се подпомага производството на ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде.

Те ще бъдат включени в Регистър на трайните насаждения, чрез който ще се следи възрастта на градините и подпомагането ще се ограничава до периода на плододаване.

В предварителните материали не се посочва, че производството на сливи и десертно грозде ще е с намалени ставки на подпомагане.

Отново черупковите видове са изключени от подпомагането.

Новост е, че за десертното грозде ще бъде приложена сортова листа с допустимите по схемата за подпомагане сортове.

Отново ще се прилагат две ставки – за до и над 30 хектара. Минималната площ на насажденията трябва да е 0,5 ха.

Бенефициентите по интервенцията получават подпомагане, когато през съответната година са добили и реализирали на пазара добив от допустимите за подпомагане култури, определен съобразно спецификите за всяка конкретна култура.

Кандидатите с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи  за съответната култура в размер на 50% от минималния добив, определен за културата.

За реализацията на  добивите от съответните видове култури, отново ще е необходимо представяне на документи (прецизиран списък от прилаганите до момента);

Протеинови култури

За протеиновите култури няма да има две ставки според площта върху която се отглеждат.

Ще се подпомага производството на фасул, леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен) и зелен грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях.

Културата „фасул“ може да бъде заявявана само по една от интервенциите за обвързано подпомагане на доходите за протеинови култури или за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони.

Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на изискванията за допустим хектар.

Декларираните площи трябва да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин.

Размерът на подпомагане се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство. При определяне на подпомагането е следван принципът на предвидимостта чрез осигуряване на последователност и приемственост в подкрепата за земеделските стопани.

Министерството предлага също така и две дефиниции:

„Производство на селскостопански продукти“ е производството, отглеждането или култивирането на селскостопански продукти,  включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели.

 „Поддържането на земеделската площ“ означава поддържането й в състояние, което я прави подходяща за паша или обработване, без подготвителни действия, които са извън обичайните земеделски методи и машини. За поддържането на земеделската площ в състояние годно за производство, по смисъла на чл.4, пар. 1, б. а) от Проекта на Регламент за стратегическите планове,  трябва да бъде приложена поне една от следните дейности:

  1. на обработваемите земи – изораване, дисковане, култивиране, косене на трева без изнасяне на сено/сенаж

2. на постоянно затревените площи – косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж .

Leave a Comment