ЕК стартира Европейската обсерватория на почвите

На база на събраните данни за почвите ще се проследи дали се подобрява на управлението им до 2030 г.

изорана нива„Новата Европейска обсерватория на почвите ще обогати съществуващите данни и ще засили мониторинга. Това е първата конкретна стъпка към предложената мисия в областта на здравето на почвите и храните“, каза българката Мария Габриел, която е европейски комисар по иновациите.

Предложената мисия на ЕС за здравето на почвите – „Грижата за почвата е грижа за живота“ – има амбициозната цел да гарантира, че 75% от почвите са здрави до 2030 г. и могат да предоставят основни екосистемни услуги. Тази мисия се предлага в рамките на програма „Хоризонт за Европа“.

Новата обсерватория на ЕС за почвите ще предостави необходимите данни за проследяване на напредъка към постигане на европейските цели и цели за здравето на почвите, с крайната цел да се подобри управлението на почвите и да се спре деградацията на почвата.

„Изследванията ще бъдат от ключово значение за справяне с пропуските в знанията и за осигуряване на решения за предизвикателствата, свързани със здравето на почвата. Новата обсерватория на почвите на ЕС ще разшири допълнително съществуващите данни за почвите и усилията за мониторинг. Това е първата практическа стъпка към изпълнението на предложените мисии за здравето на почвата и храните. Убедена съм, че това ще бъде важна стъпка в съвместните ни усилия за спиране и обръщане на деградацията на почвата“, каза Габриел каза на церемонията по откриването на Обсерваторията.

Януш Войчеховски, комисар по земеделието и развитието на селските райони, каза: „Приветствам стартирането на Обсерваторията на ЕС за почвите, което е важна стъпка към предоставянето на информация и данни за почвите на разположение на всички. Темата е важна за продоволствената сигурност, чистата вода, биологичното разнообразие и по-доброто справяне с изменението на климата. Изследванията и иновациите ще бъдат от съществено значение при намирането на решения, които могат да бъдат тествани, възпроизведени и използвани на място. В този случай предложената мисия на ЕС относно здравето на почвите и храните, заедно с общата селскостопанска политика, ще бъде мощен инструмент за насърчаване на устойчивото управление на земите и почвите,което носи по-широки ползи за обществото. „

Leave a Comment