Чехия въвежда две нови държавни схеми – за преструктуриране на овощни градини и за напояване

ЕК ще разследва Чехия за подпомагане на големи селскостопански предприятия със средства, предназначени за малки и средни производители

Чехия представи на Европейската комисия своите планове за прилагане на две схеми в подкрепа на предприятия, работещи в селскостопанския сектор и независимо от техния размер, за инвестиране в преструктуриране на овощни градини и напояване, съобщиха от Европейската комисия (ЕК).

Очакваният бюджет на схемите е съответно 52,4 милиона евро и 21 милиона евро.

Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Разследване

ферма ЧехияВ същото време обаче при оценяване на предложените мерки в миналото, Комисията установи, че през предходните години някои от бенефициерите на схеми са били погрешно квалифицирани от чешките органи за предоставяне на средства като малки или средни предприятия (МСП), докато те всъщност са били големи предприятия. Комисията установи, че тези големи предприятия са получили помощ, която е била достъпна само за МСП.

Насоките на Комисията за държавни помощи за селско стопанство от 2014 г. позволяват на държавите-членки да предоставят инвестиционна помощ в полза на предприятия от всякакъв мащаб, при определени условия. Когато инвестиционната помощ се предоставя на големи предприятия, поради нейните потенциални изкривяващи ефекти, трябва да бъдат изпълнени определени допълнителни условия, за да се гарантира, че възможните нарушения на конкуренцията са сведени до минимум. По-специално, инвестиционната помощ за големи предприятия трябва да има реален стимулиращ ефект, т.е. да е сигурно, че бенефициерите не биха извършили инвестицията при липса на публична подкрепа (това се нарича „противоположен сценарий“, описващ ситуацията без помощта). Второто изискване на ЕК е големите предприятия да бъдат сведени до необходимия минимум въз основа на конкретна информация.

На този етап Комисията се съмнява, че помощта, отпусната от Чехия на големите предприятия, отговаря на тези условия, по-специално поради липсата на представяне на съпоставим сценарий, който да гарантира, че помощта, предоставена на големи предприятия в миналото, е била пропорционална .

Сега Комисията ще разследва допълнително, за да определи дали първоначалните опасения са потвърдени. Откриването на задълбочено разследване дава възможност на всички заинтересовани страни да коментират мярката. Това не предопределя по никакъв начин резултата от разследването.

Кои помощи ще разследва Комисията?

Чехия е уведомила ЕК за плановете си да предостави 25,8 милиона евро публична подкрепа за застрахователна премия за реколта и добитък за големи предприятия.

Оценката на Комисията по-късно разкрива, че такава подкрепа вече е била отпускана в миналото на бенефициери, които са били погрешно квалифицирани от чешките органи за предоставяне на средства като МСП, докато всъщност те са били големи предприятия.

На този етап Комисията се съмнява, че чешката помощ за премии за застраховане на култури и животни в миналото отговаря на изискванията, предвидени в Насоките за държавни помощи за селско стопанство от 2014 г. за големи предприятия. Във връзка с това, при липсата на представяне на съпоставим сценарий от бенефициерите, които погрешно са били квалифицирани като МСП, е малко вероятно чешките власти да могат да гарантират, че помощта, предоставена на големи предприятия, има стимулиращ ефект.

Съгласно схемата, нотифицирана от Чехия, бенефициерите ще трябва да кандидатстват за помощта само на етапа на плащане на застрахователната премия, а не преди подписването на застрахователния договор. Следователно на този етап Комисията се съмнява, че мярката има реален стимулиращ ефект, с други думи, че бенефициерите не биха сключили застрахователни договори при липса на публична подкрепа. Също така в случай на минали и планирани помощи за подпомагане на премията за застраховане на реколтата и добитъка за големи предприятия, Комисията сега ще разследва допълнително, за да определи дали първоначалните опасения са потвърдени. Откриването на задълбочено разследване дава възможност на всички заинтересовани страни да коментират мярката. Това не предопределя по никакъв начин резултата от разследването.

Кога се подпомагат големите стопанства?

С оглед на често намаляващите възможности за финансиране на земеделските производители, Насоките на Комисията за държавни помощи от 2014 г. в селскостопанския и горския сектор и в селските райони позволяват на държавите-членки да подкрепят инвестиции и застрахователни премии за предприятия. Мерките обаче трябва да отговарят на редица условия, по-специално:

  • Принципът на „стимулиращ ефект“: заявлението за помощ трябва да бъде подадено преди началото на подпомаганата дейност;
  • Изискването за големите предприятия да докажат „стимулиращия ефект“ чрез „съпоставим сценарий“: те трябва да представят документални доказателства, показващи какво би се случило в ситуация, в която помощта не е била отпусната;
  • Помощта трябва да бъде пропорционална; и
  • Специфични условия, свързани с допустими дейности, допустими разходи и интензивност на помощта.

Малките и средните предприятия (МСП) са определени в приложение I към Регламент (ЕС) 702/2014 на Комисията . Същият регламент обяснява, че развитието на МСП може да бъде ограничено от пазарни провали. МСП обикновено изпитват затруднения при получаването на капитал или заеми, като се има предвид характера на някои финансови пазари, който не допуска риска и ограниченото обезпечение, което те могат да предложат. Ограничените им ресурси също могат да ограничат достъпа им до информация, особено по отношение на новите технологии и потенциалните пазари. Както съдилищата на Съюза последователно потвърждават, определението за МСП трябва да се тълкува стриктно.

 

Leave a Comment