Драстично намаляват субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“ за фермери в нарушения

затревени междуредия в градинаС проект на заповед на министъра на земеделието ще бъдат намалени плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ за стопани, които не са спазили минималните базови изисквания, за да бъдат бенефициенти.

Намаление ще има за стопани в нарушения, които са бенефициенти по направленията: „Контрол на почвената ерозия“ – дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“; „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“; „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“.

Предвидените намаления на плащанията, които първоначално фигурират в други проценти в Методика от 2017 г., за Кампания 2020 г. ще са:

– по дейност „Затревяване на междуредията на лозя и трайни насаждения в направление „Контрол на почвената ерозия“  – 15, 30 и 70%, според степента на нарушението.

– по направлението за пастьорализъм и по-специално за тези, които не спазват нормите за натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните паркове, и не поддържат гъстота на животинските единици на хектар съгласно плана за управление на парка, редукцията ще е 15%.

– също по направление пастьорализъм – за стопани, които не извеждат животните на паша в планинските пасища за 3 месеца в периода май-октомври, санкцията ще е 30% намаление на субсидията.

–  по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанства“ – за стопани, които не са получили писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за клане или продажба на всяко подпомагано животно, субсидията ще е намалена с 15%.

Нарушенията са констатирани при промерки, осъществени от ДФ „Земеделие“, а също от междуинституционални проверки на МЗХГ и екоминистерството.

От извършения анализ на данните от проверките на изпълняващите ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ се заключава, че за две поредни кампании, а именно 2018 и 2019, се констатира увеличение на неспазване на изискванията за управление по посочените направления.

Писмени предложения и коментари по заповедта на министъра могат да се изпращат в срок до един месец от публикуване на настоящото съобщение на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

А ето и заповедта:

Министър на земеделието, храните и горите

З А П О В Е Д

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.) и одобрен от министъра на земеделието, храните и горите доклад  №…………………..…. от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите 

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям и допълвам заповед № РД 09-143/23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със  Заповед №  РД 09-234 от 12.03.2018 г., Заповед № РД 09-355 от 09.04.2019 г. и Заповед № РД 09-1152 от 11.12.2019 г., на министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

  1. В т. 1 накрая се добавя „както и през кампания 2020 г.“.
  2. В Приложението към Заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните се правят следните изменения:

2.1 в таблицата на ред 17, в колона 3,  числата „10, 20, 50“ се заменят съответно с „15, 30,70“

2.2 в таблицата на ред 27, в колона 3, числото „10“ се заменя с „15“

2.3 в таблицата на ред 28, в колона 3,  числото „5“ се заменя с „30“

2.4 в таблицата на ред 30, в колона 3, числото „7“ се заменя с „15“

  1. Измененията в Приложението по т. 2 се прилагат само за заявления, подадени през кампания 2020 година.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, като екземпляр от нея да се изпрати на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

 

 

Leave a Comment