28 млн. лв. ще се добавят към 4 мерки – за селски райони, храмове и гори

храма Свети Илия - с. ИзворС 28 млн. евро ще се дофинансират четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от МЗХГ.

С 3,6 млн. евро се увеличава бюджетът на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  С тях още 17 общини ще имат възможност да реконструират уличната мрежа по ПРСР 2014-2020 г.

Осигуряват се и 20,8 млн. евро, с които ще се одобрят над 90 проектни предложения по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Програмата. Те са подадени от местни поделения на вероизповеданията за реконструкция на храмове и църкви, в които се съхранява и опазва националното културно-духовно наследство на страната.

С около 4 млн. евро ще се финансират и проекти, подадени от  общини, държавни горски предприятия и юридически лица, стопанисващи и управляващи горски територии по подмерки 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“.

Leave a Comment