Какви направления ще се подпомагат в бъдещата мярка 10 „Агроекология и климат“?

На деветото заседание на Тематичната работна група, която обсъжда бъдещия Стратегически план на България, ще бъдат разгледани предложените от земеделското министерство Схеми за климата и околната среда. В този програмен период част от тях са описани като направления в Мярка 10 „Агроекология и климат“ в ПРСР.

Ето какво предлага МЗХГ:

Еко схема за засилена диверсификация на културите, поддържане на междуредията и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни

Резултатът от прилагане на тази схема ще е подобряване на почвите.

Диверсификация на културите

агроекологияЗа да получат допълнително подпомагане, стопаните трябва да отглеждат по-голям брой култури, което ще допринесе за диверсифициране на стопанството и по-добър сеитбооборот на културите. Това ще доведе до поддържане на органичното вещество в почвата и ще допринесе за запазване на почвеното плодородие. В същото време се очаква и положителен принос в процесите срещу ерозията, като се осигури наличието на култура, което може да спре ерозионните процеси.

В допълнение периодът на проверка за наличие и съотношение между културите се увеличава с 2 месеца (в ДЗЕС 8 –  добро земеделско и екологично състояние – е от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване, а за схемата се предвижда от 15 май до 15 септември на годината на кандидатстване).

Площта на обработваемата земя трябва да отговаря на изискванията за допустимост за директни плащания.

Земеделски стопанства с обработваема земя до 9.99 ха – на обработваемата земя има най-малко 2 различни култури. Основната култура не превишава 95% от обработваемата земя.

Земеделски стопанства с обработваема земя между 10 и 30 ха – на обработваемата земя има най-малко 3 различни култури. Основната култура не заема повече от 75% от тази обработваема земя, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 95% от обработваемата земя.

Земеделски стопанства с обработваема земя над 30 ха – на обработваемата земя има най-малко 4 различни култури. Основната култура не заема повече от 75% от тази обработваема земя, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 95% от обработваемата земя

„Култура“ означава всяко едно от следните: а) култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите;

б) култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae;

в) оставена под угар земя;

г) треви или други тревни фуражи.

Зимните и пролетните култури се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род.

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция, изчислява дяловете на различните култури във връзка с изпълнение на изискването за диверсификация въз основа на периода от 15 май до 15 септември на годината на кандидатстване.

Поддържане на междуредията

затревени междуредия в градинаПоддържането на междуредията в трайните насаждения със специални азотфиксиращи и тревни култури има принос към намаляване на процесите на ерозия, постигане на балансирано разпределение на вещества в почвата и ограничаване на изтичането на остатъчни вещества от земеделската дейност.

Включването на азотфиксиращите култури цели ограничаване изтичането на нитрати към подземните води, обогатяване на почвата с азот и запазване на почвите от ерозия. Изброените тревни видове (виж по-долу) целят запазването на околната среда от изтичане на остатъчни вещества при отглеждането на трайните насаждения.

Площта на трайните насаждения трябва да отговаря на изискванията за допустимост за директни плащания.

В междуредията на трайните овощни насаждения се включват азотфиксиращи култури и/или тревни видове от следния списък:

Азотфиксиращи култури:

Синя люцерна – Medicago sativa L.

Хмелна люцерна – Medicago lupulina L.

Жълта люцена – Medicago falcata L.

Жълта комунига – Melilotus officinalis (L.) Pall.

Бяла комунига – Melilotus albus Medik.

Червена детелина – Trifolium pretense L.

Бяла детелина – Trifolium alba L.

Хибридна детелина – Trifolium hybridum L.

Ягодовидна (крехка) детелина – Trifolium fragiferum L.

Еспарзета – Onobrychis sativa L.

Фиеволистна еспарзета – Onobrychis viciifolia scop.

Нежна еспарзета – Onobrychis gracilis Bess.

Звездан – Lotus corniculatus L.

Птичи фий – Vicia cracca L.

Тревни видове:

Бяла полевица – Agrostis alba L.

Английски (пасищен) райграс – Lolium perenne

Ливадна власатка – Festuca pratensis Huds.

Тръстиковидна власатка – Festuca arundinaceae Schreb.

Червена власатка – Festuca rubra

Ливадна метлица – Poa pratesis L.

Пасища

крави, пасищеОтносно постоянно затревените площи се посочва, че посредством екстензивни режими на управление с пасищни животни се поддържа природната им стойност.

ДЗЕС 1 изисква поддържане на съотношението на постоянно затревените площи към общата земеделска площ на национално ниво. Предложената схема надгражда в качествен аспект по отношение на състоянието на постоянно затревените площи и въвежда режим за благоприятно управление на постоянно затревените площи.

Площта на постоянно затревените площи трябва да отговаря на изискванията за допустимост за директни плащания.

Постоянно затревената площ се поддържа посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 ЖЕ/ха.

На постоянно затревените площи се осъществява пашуване на животни от минимум 60 дни през съответната година.

Плащането е на хектар допустима земеделска земя. Ставката е добавка към основното подпомагане на доходите за устойчивост.

 

Leave a Comment