При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

Публикувани са насоки за кандидатстване

овцефермаПред отваряне е подмярка 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдни стопанства със свине, птици и дребни преживни животни. В сайта на министерството са публикувани за обществено обсъждане насоки и условия – ТУК.

Същата подмярка бе отворена през май до юли 2020 г. с по-голям бюджет – 45 905 931 лв. , но тогава близо 9,4 млн. лв. от него бяха заделени за проекти на Българската агенция по безопасност на храните и Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов (НДНИВМИ), както и за Изпълнителната агенция за борба с градушките.

Половин година по-късно все още липсва информация колко животновъди са кандидатствали, колко проекти са разгледани и т.н. Не се знае в какво ще или вече са инвестирали БАБХ, институтът към нея и агенцията за борба с градушки.

При втория прием бенефициенти ще са само животновъдни стопанства. Бюджетът този път е 23 469 600,00  лв.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 лв., пише в насоките. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 2 933 700 лева  за стопанства, в които се отглеждат свине, 1 955 800 лв. –  за стопанства с птици и 391 160 лв. – за дребни преживни животни.

За периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. максималният размер на общите допустими разходи в проекти по подмярката не може да надвишава 2 933 700 лв. за кандидати земеделски стопани, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

При втория прием таваните на разходите за свинеферма и птицеферма са по-високи в сравнение с първия прием, когато максималните проектни разходи за животновъден обект със свине бе до 1 369 060 лв., а за птици – 977 900 лв.

Като напомнят за появилите се в последните години огнищата на африканска чума по свинете, високопатогенна инфлуенца по птиците, антракс, бруцелоза  и чума по дребните преживни животни, от МЗХГ, подчертават, че животновъдните стопанства у нас покриват базовото ниво на биологична сигурност. Липсват допълнителни съоръжения за превенция, за да се избегне контакт на диви животни и домашни животни от тези стопанства, което благоприятства появата и разширяването на епизоотии в страната.

Приоритет чрез критериите за подбор на проекти по процедурата ще бъде предоставян на проектни предложения, представени от земеделски стопани:

  • Които се реализират в рамките на землището на населено място, в което е възникнала епизоотична обстановка;
  • Които се реализират в рамките на община, в която е възникнала епизоотична обстановка;
  • Които се реализират в рамките на административна област, в която е възникнала епизоотична обстановка;
  • Които се изпълняват в области, в които броят отглеждани животни е над средния брой за страната;
  • Които се изпълняват в области, в които броят отглеждани животни е под средния брой за страната;
  • Които се изпълняват в области с по-висок риск от разпространение на заразни болести;
  • Представени от земеделски стопани с животновъдни обекти, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка в резултат на която са унищожени (убити) всички животни в съответния обект/и;
  • Представени от земеделски стопани с животновъдни обекти, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка в резултат на която са унищожени (убити) част от отглежданите животни на кандидата.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 22.01.2021 година чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

 

Leave a Comment