Бенефициенти от 2021 г. ще получат по-високи субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“

пасищеЗаради изтичане на досегашния програмен период и закъсняла процедура за започване на новия 7-годишен период, МЗХГ е подготвило изменения на Наредба 7/2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“. Измененията са заради преходния двугодишен период, който ще обхване 2021-2022 г. и имат временен характер.

Проектонаредбата въвежда по още една ставка на плащания, която е за площи, заявени след 1 януари 2021 г.

Нови ангажименти могат да се поемат от 2021 г. за срок от една година за възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС) и за опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство.

Плащането за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша остава до 126,80 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г. За площи заявени след 1 януари 2021 г. те са до 134,09 евро/ха.

За поддържане на затревени площи с ВПС чрез косене ставката е до 113, 51 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г. И до 125,78 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2021 г.

За затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения субсидията е до 156 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2021 г. и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.

За изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона – до 142 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2021 г. и до 128,85 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.

За създаване и поддържане на буферни ивици с (медоносна тревна растителност) – до 40 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2018 г, а за площи, заявени след 1.01.2021 г. – до 63,82 евро/ха.

За поясно редуване на културите – до 38,2 евро/ха. За поясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона – до 91,88 евро/ха  за площи, заявени след 1.01.2021 г.;“.

Нови ангажименти, които могат да бъдат поемани от 2021 г. за направленията „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ и „Извършване на противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения: противоерозионни мероприятия в обработваеми земи“ ще са с двугодишен срок на изпълнение.

Предложените промени в ангажиментите по направленията на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г., на първо място отчитат прогнозните финансови средства по мярката и възможността новите ангажименти да бъдат по-кратки,  без това да има неблагоприятен ефект върху бюджета, като осигурят непрекъснатост на изпълняваните дейности по направленията и на второ място се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, пише в мотивите към проектонаредбата.

По отношение на направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ се създава възможността в случай, че са изключени площи от обхвата на мярката, поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажимента да продължи да се изпълнява с останалите площи, а когато всички площи са включени в зони по Натура 2000 и ангажимента се прекрати, да не се изисква възстановяване на полученото финансово подпомагане по направлението или да  бъде продължен ангажимента по дейности за паша само с площи от ангажимента, които не са изключени от обхвата  на мярката.

 

Leave a Comment