Нова наредба дава 6 месеца на фермите за риба да въведат правила за биосигурност

Необходимо е в обекта да има карантинно отделение за болните риби

есетриЖивотновъдните обекти за риба и други водни организми трябва да се съобразят с правилата, залегнали в Наредба 1 за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност в срок от 6 месеца. Наредбата е публикувана в днешния 6-ти брой на „Държавен вестник“ от 22 януари 2021 г.

Описани са изисквания към производствените басейни, в които трябва да може да се извършва дезинфекция и почистване. Стопанствата трябва да разполагат с обезопасен контейнер и/или съоръжение, или климатизирано помещение, или съоръжение с контролирана температура до 4 °С за временно съхранение на умрели риби или други водни организми. Задължително е в тях да има карантинно отделение или басейн с осигурено независимо водоснабдяване и дезинфекция на технологичните води, специално/собствено оборудване и инвентар, предназначени за предотвратяване на заразяване на други възприемчиви видове. Изисква се постоянен контрол върху качеството на водата и насищането й с кислород средно дневно поне 50 % от оптималните стойности за съответния вид.

В чл. 7 се посочва, че отведената от обекта утайка чрез физично пречистване на водата се полага в специални изолирани съоръжения и се третира като оборска тор, както и  отвежданата за опресняване вода.

Посочено е, че в обектите, отглеждащи, развъждащи и складиращи студенолюбиви видове (пъстървови риби), се осигурява/поддържа максимална температура на водата до 22 °C и среднодневна температура през вегетационния период между 16 – 18 °C. В обектите за топлолюбиви видове (шаранови, сомови, щукови и костурови риби) максималната температура на водата  трябва да е до 28 °C и среднодневна температура през вегетационния период да са между 18 – 24 °C. За есетровите риби
се осигурява/поддържа средна дневна температура на водата между 16 – 24 °C през вегетационния период.
Необходимо е собственикът или управителят на водният обект да уведомява ветеринарния лекар, обслужващ обекта, и официалния ветеринарен лекар при съмнение за заразна болест или при поява на отклонения от общото здравословно състояние на рибата и другите водни организми, отглеждани в обекта, не по-късно от 24 часа от установяване на съответното обстоятелство. От него се изисква още води и съхранява документация както за рибите като видове, количество, произход и други, така и за фуражите, извършените дезинфекции, посетителите и т.н.

Leave a Comment