Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

крави, пасищеПромени в Наредба 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР предлагат някои важни изменения. Проектът за изменения и допълнения в наредбата е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК, а коментари от общественото обсъждане се изпращат до 19 февруари 2021 г.

Проектонаредбата предлага диференцирани според площите на стопанствата ставки за кандидати, които удължават ангажимента си или поемат нов такъв за кампания 2021 г. и следващи кампании. А именно: за култури от групата на полските култури, включително фуражни за площите до 50 ха подпомагането да е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар.

За площите над 50 ха до 65 ха подпомагането да е 50 % от годишното плащане на хектар.

За площите над 65 ха бенефициентите да получават 10 % от годишното плащане на хектар.

За култури от групата на ароматни и медицински растения редукцията за кандидати, които удължават ангажимента си или поемат нов, редукцията е същата: Ставката е 100% за площи до 50 ха. От 50 до 65 ха тя се намалява наполовина. А когато стопанството е над 65 ха, плащането е 10% от годишното плащане на хектар.

Изчислението на финансовата помощ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане за съответната група култури към съответните декларирани площи.

От 2021 г. и следващи кампании допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха. При определяне на допустимите площи животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство към  началото на кампанията за кандидатстване и да са вписани в регистъра от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

За площите с фуражни култури, заявени по направление „Биологично животновъдство“, с които заедно с постоянно затревените площи се изпълнява съотношение от 0,3 ЖЕ/1 ха, може да се получава пълният размер на подпомагане.

Не се предоставя подпомагане за заявена едновременно една и съща площ по мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000, която попада в обхвата на защитени зони, за които има влязла в сила забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство и/или забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди.

През 2021 г. могат да се изпълняват продължаващи ангажименти, които се удължават ежегодно до 2022 г., и да се поемат нови ангажименти с продължителност до 2 г. от подпомагани лица, които са изпълнили ангажиментът си. По мярката могат да кандидатстват и нови кандидати, които не са изпълнявали ангажимент през 2020 г.

Площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато периода на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г., пише в проектонаредбата.

Подпомаганите лица, изпълняващи дейности по направленията, са длъжни до края на ангажимента поне веднъж да получат сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство, участващи в подмярка „Плащания за преминаване към биологично земеделие“.

 

 

 

Leave a Comment