Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

коза саанскаПо-високи компенсаторни плашания ще има за стопаните на едри и дребни преживни животни, които ги отглеждат с хуманно отношение. Това се вижда от предложения проект за промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР.
Преизчисляването на ставките се позовава на извършен анализ на плащанията по мярката на база съпоставка на производствените и пазарни промени за периода 2017 – 2019 спрямо периода 2011 – 2013 г., който е използван за изчисляване на компенсаторното плащане по мярката. В резултат на извършения анализ са отчетени пропуснатите ползи и допълнителните разходи за изпълнение на заложените дейности и изисквания.
Основните промени в наредбата са в чл. 8, който определя ставките.
Според проекта годишните плащания за телета с тегло до 150 кг, от 150 до 220 кг и над 220 кг. се увеличават от 27,46 евро/ЖЕ на 39,72 евро/ЖЕ.
Плащанията за биволици и крави над 24 месечна възраст се повишава от 42,71 евро/ЖЕ на 66,21 евро/ЖЕ.
Ставката за свободно отглежданите говеда и биволи над 6 месеца се променя от 24,54 евро/ЖЕ на 24,70 евро/ЖЕ
Годишният размер на плащането за разплодници, овце и кози-майки, агнета и ярета, женски и мъжки шилета и козички (козлета) за разплод и шилета за угояване се увеличава от 44.40 евро%ЖЕ на 47,86 евро/ЖЕ.
Плащането за свободно отглеждани на открито дребни преживни животни се изменя от 22,50 евро/ЖЕ на 28 евро.

Leave a Comment