Животновъдни организации предлагат летвата за М14 „Хуманно отношение“ да се вдигне

Две животновъдни организации предлагат на аграрното министерство няколко допълнителни условия за получаване на субсидии по сегашната мярка (М) 14 „Хуманно отношение към животните“ през следващия програмен период. Двете организации са Национална овцевъдна и косзевъдна асоциация (НОКА) и Национален съюз на говедовъдите в България (НСГБ) и очевидно са били поканени да предложат допълващи критерии.

На осмото заседание на Тематичната работна рупа за разработване на Стратегическия план МЗХГ бе предложило да плащанията за хуманно отношение да се базират на познатите условия – осигурена минимална подова площ, която е с 10% над стандартната, и определен период на пасищно отглеждане.

В предложението на министерството за новата ОСП свободната подова площ за хуманно отглеждане на животни се препокрива с досегашните изисквания. Чрез предвидените дейности по интервенцията ще се осигури и по-дълъг период на пасищно отглеждане.

овцеНОКА предлага

изискванията за субсидиране по мярката за хуманно отношение да се допълнят с още три условия. Ето какво пише асоциацията на овцевъдите и козевъдите:

„Прилагането на м.14 хуманно отношение към животните в частта на ЕПЖ и ДПЖ и сравнително слабото участие на животновъдите по мярката ни прави скептични за необходимостта от промяна на условия по досега прилаганите дейности, свободна подова площ и свободно отглеждане на открито за ЕПЖ и ДПЖ.

Това, което можем да предложим, е да допълним досега прилаганите дейности с допълнителни такива, осигурявайки повишени стандарти за методите на производство:

  • трета дейност – въведена модернизация в стопанствата– механизирано доене, механизирано хранене;
  • четвърта дейност – ниско емисионни системи в сградите – постигане на завишен микроклимат в стопанствата и екологично въздействие върху околната среда;
  • пета дейност – балансирано хранене на животните.“

От НОКА предлагат да се преразгледа методиката за изчисляване на ставките по различните дейности с оглед на това, че в Регламент №1305 от 2013 г. ограничава помощите до максималната сумаэдо 500 евро на животинска единица (ЖЕ).

кравиОт НСГБ искат

да се увеличи двойно ставката за хуманно отношение по двете интервенции – за пасищното отглеждане и свободната подова площ, „заради големите изисквания на ЕС и още по-големите претенции на неправителствените организации“. Затова Съюзът на говедовъдите допълва досегашните критерии с още няколко. А именно:

Увеличаване водоснабдяването в оборите.

  • Пръскалки
  • Увеличен брои поилки- както при кравите така и при овцете
  • Система за затопляне на водата през зимата

Торопочистване

  • Механично почистване на торта
  • Роботи
  • Тоалетни за крави и телета

Помещения

     – увеличаване височината на оборите

     – покривна конструкция съобразена с промените в климата

     – завеси за откритите части на обора през зимата

     – осветление

Въздохообмен

  • Вентилатори

Leave a Comment