Нужен ли е на биопроизводителите сертификат за употреба на професионални пестициди?

Или новата Наредба за опазване на пчелите от отравяне се нуждае от ремонт, пита Националната Био Асоциация

Гени ТитовНационалната Био Асоциация (НБА) изпрати „писмо за съдействие“ до земеделския министър Десислава Танева относно изискванията в изменената през ноември 2020 г. Наредба № 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейностти.

Прочети още: Нова платформа ще уведомява с SMS пчеларите за предстоящо третиране с пестициди

Наредбата изисква регистрацията в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейностти (ЕПОРОД) както на земеделски производители, така и на пчелари. Регистрацията трябва да се извърши до 31 януари 2021 г. чрез имейл и номер на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. Въпросния член 83 гласи: „Дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице.“

Биопроизводителите обаче не използват препарати за растителна защита от професионална категория, поради което нито им е необходимо, нито притежават сертификат за обучение по чл.83 от ЗЗР.

В писмото от НБА се изброяват препарати, които са в непрофесионалната група и за които също не е необходим цитираният в наредбата сертификат. Те са изброени в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и сред тях са – БОРДО МИКС 20 ВП, КОСАЙД 2000 ВГ, ФУНГУРАН ОН 50 ВП, ОРИУС 25 ЕВ, ДИНАСТИ 25 ЕВ и други.

Така „земеделските стопани, които използват препарати за растителна защита от непрофесионалната категория и не притежават Сертификат по чл.83 от ЗЗР, са поставени в обективна невъзможност да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРОД)“, пишат в писмото от НБА.

От друга страна биопроизводителите твърдо подкрепят създаването на системата ЕПОРОД и засилване на контрола над провеждане на растително – защитни мероприятия.

Затова от асоциацията имат три предложения.

Първо, да се удължи срокът за първоначална регистрация в ЕПОРОД.

Второ, да се промени начина и реда за регистрация в системата ЕПОРОД и да не се изисква притежание на Сертификат по чл.83 от ЗЗР, за да се предостави възможност и земеделските стопани, използващи препарати за растителна защита от непрофесионалната категория, да се регистрират, така че те също да оповестяват своите растителнозащитни дейности.

Трето, регистрацията в платформата ЕПОРОД да става от всеки земеделски стопанин с имейл, име и ЕИК/БУЛСТАТ.

От НБА настояват за бърза реакция от страна на министерството, тъй като по косвен начин незаконосъобразно и неправилно биопроизводителите биват притискани да преминават обучение по чл.83 от ЗЗР – в полза на частни обучителни организации.

Leave a Comment