Новата ОСП: Преразпределителното плащане за първите 30 ха ще е само за стопанства до 600 ха

Преди месец земеделското министерство бе предложило от помощта да се възползват земеделци с до 500 хектара площ

Градината с прасковиНа 5 февруари поредната онлайн среща на Тематичната работна група за разработване на стратегическия план ще разгледа предложенията на земеделското министерство за бъдещо подпомагане на дребни стопани, млади фермери, производство на памук, обвързана подкрепа за защитени от изчезване породи крави, за групи и организациите в секторите „Месо“, „Мляко и млечни продукти“, „Картофи“ и „Зърнени култури“ и други. Една от точките в дневния ред, която засяга голяма част от земеделците, е допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост.

В програмния период до 2020 г. по схемата за преразпределително плащане се подпомагаха всички бенефициенти на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). За следващия програмен период, който ще започне през 2023 г., министерството предлага преразпределителна помощ да получават само стопанствата с обща площ до 600 хектара. Плащането отново ще е за първите 30 хектара.

За преразпределителното плащане отиваха досега по над 100 млн. лв. годишно, а през 2020 г. ставката бе 137,22 лева на хектар. При сравнение със ставката по СЕПП, която бе определена за 2020 г. – 210 лв./хектар, се вижда, че преразпределителното плащане представлява около 65% от помощта по схемата за площ, макар че е само за първите 300 декара.

„Изплащане на допълнително преразпределително подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства с максимален размер на стопанствата до 600 хектара ще допринесе за балансирано разпределение на подпомагането на хектар между отделните групи земеделски стопани, като насочи приоритетно допълнително подпомагане на площ към малките и средни стопанства“, се посочва в мотивите на министерството. „По този начин подпомагането ще допринесе за постигане на по-висока финансова устойчивост за малките и средни стопанства в страната, които не могат да се възползват от предимствата на икономиите на мащаба на големите стопанства и ще постигне по-висок преразпределителен ефект на подпомагането.“

Бенефициентите по схемата за допълнително подпомагане на доходите ще имат задължението да изпълняват изискванията за предварителната условност, за да получат подпомагане по интервенцията.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които имат право на подпомагане по основната Схема за основно подпомагане на доходите (BISS).

Това е второто предложение на МЗХГ за преразпределителното плащане в следващата ОСП. Първото, публикувано през декември 2020 г., бе по тази схема да се възползват стопанствата с до 500 хектара площ. Месец по-късно предложението е коригирано на 600 хектара.

 

Leave a Comment