Ново: Еко схема за трайни насаждения и лозя изисква клоните след резитба да останат в градината

Схемата за постоянно затревени площи ще наложи екстензивното пашуване с 0,3 до 1 ж.е. на хектар
При стопанства с над 30 ха площ ще има 4 култури при възможно участие на медицински и ароматни растения

лавандула, Веселина Ралчева

12-то заседание на Тематичната работна група ще разгледа предложените от аграрното министерство нови еко схеми, които ще се прилагат през следващия програмен период. Заседанието ще се проведе на 15 февруари.

Трайни насаждения

За трайните насаждения се предлага практиката при резитба клоните/лозовите леторасти да се раздробят и оставят в междуредията. Целта е така да се постигне подобряване на физичните свойства на почвата и защита от водна и ветрова ерозия. Покривката от нарязани клони ще създаде възможност за намаляване на водния дефицит. Чрез оставянето на раздробените полуразложени и свежи растителни остатъци ще се подобри хранителния баланс на почвата и ще се създават условия за увеличаване на хумусното й съдържание в дългосрочен аспект. Посредством практиката се осъществява борба с плевелите.

Площта на трайните насаждения трябва да отговаря на изискванията за допустимост за директни плащания.

В частта за трайните насаждения еко схемата надгражда условността (ДЗЕС 6). (Стандарт 6 за ДЗЕС – добро земеделско и екологично състояние, е за поддържане на нивото на органични вещества в почвата – б.р.)

Сеитбооборот

Изискванията в интервенцията осигуряват по-голям брой на отглежданите в земеделското стопанство земеделски култури в сравнение с базовите изисквания, което допринася за диверсифициране на стопанството и по-добър сеитбооборот на културите. Интервенцията предотвратява развитието на монокултурно земеделие като таргетира поддържането на по-голям брой различни култури. По този начин се подпомага поддържането на органичното вещество в почвата и се допринася за запазването на плодородието на почвите. Увеличаването на броя на културите (+ 1) ще спомогне за запазване и подобряване на потенциала на почвите. В същото време се очаква и положителен принос в процесите срещу ерозията като се осигури наличието на култура, което може да спре ерозионните процеси.

В допълнение периодът на проверка за наличие и съотношение между културите се увеличава с 2 месеца (в ДЗЕС 8 е от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване, а за схемата се предвижда от 15 май до 15 септември на годината на кандидатстване

 

Постоянно затревени площи

Интервенцията надгражда в качествен аспект състоянието на постоянно затревените площи и въвежда режим за благоприятно управление посредством екстензивни режими на управление с пасищни животни. Предложената практика предвижда не само да се запази площта, но и върху нея да се приложи подходящ режим на управление. Умерената паша води до поддържане на природната стойност на постоянно затревените площи.

Площта на постоянно затревените площи трябва да отговаря на изискванията за допустимост за директни плащания.

Постоянно затревената площ се поддържа посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 ЖЕ/ха. Пашуване на животни се осъществява минимум 60 дни през съответната година.

Диверсификация при обработваема земя и/или площи с медицински и ароматни култури

На обработваемите земи и/или площите, заети с медицински и ароматни култури се прилага засилена диверсификация на културите.

– Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури до 9.99 ха

На обработваемата земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури има най-малко 2 различни култури. Основната култура не превишава 95% от обработваемата земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури.

– Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури между 10 и 30 ха

На обработваемата земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури има най-малко 3 различни култури. Основната култура не заема повече от 75% от тази обработваема земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 95% от обработваемата земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури.

– Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури над 30 ха

На обработваема земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури има най-малко 4 различни култури. Основната култура не заема повече от 75% от тази обработваема земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 95% от обработваемата земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури.

„Култура“ означава всяко едно от следните:

а) култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите;

б) култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae;

в) оставена под угар земя;

г) треви или други тревни фуражи.

Зимните и пролетните култури се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род. Изискването се изпълнява със земеделски култури на обработваеми земи и/или медицински и ароматни култури.

 

Leave a Comment