Доклад на ЕК за почвите: България е с най-нисък дял на договори за подобряване на почвата

Имаме малък дял на стопанства с повече от три култури и сме с нищожни площи, заети с биологично земеделие

земеделска земяОкончателен доклад на ЕК за състоянието на почвите в общността дава положителна оценка на направеното от държавите през периода 2014-2020 г. за опазването им. „Налице са изисквания за намаляване на употребата на продукти за растителна защита чрез подпомагане на биологичното земеделие и чрез забрана за тяхното използване в екологично фокусирани зони. Освен това кръстосаното спазване допринесе за ограничаването на използването на торове в нитратно уязвимите зони. 

Това са сред констатациите на проучване, което идентифицира дейностите, влияещи върху качеството на почвата и прави преглед на избора на прилагане им на ниво държави-членки и бенефициенти.

Анализът обхваща периода от 1 януари 2014 г. нататък и всички държави-членки на ЕС. Той разглежда инструментите и мерките на ОСП, изрично предназначени за справяне с устойчивото управление на почвата, т.е. хоризонталното изискване за минимална почвена покривка и практики за управление (GAECs 4 и 5), изискването за поддържане на органичен въглерод в почвата в почвата (GAEC 6), задължението за диверсификация на културите при озеленяване и подкрепата за инвестиции в гори.

Докладът констатира за България някои съществени проблеми. Делът на стопанствата с повече от три култури е нисък – 9,5% срещу средно за ЕС 13,6 на сто. Страната ни има един от най-ниските дялове на използвани земеделски площи, където се прилага биологично земеделие – 2,7% срещу средно 7 на сто в съюза.

По отношение на инструментите за ОСП, свързани с ключови за почвата мерки, България има най-ниския (2,2%) дял на земеделска земя, за която има сключени договори за подобряване почва, въпреки че на национално ниво са налични специфични агроекологични мерки за климата, посветени на защитата на почвата.

По отношение на заплахите за почвите, България се характеризира с високи потенциални загуби от ветрова ерозия, достигаща до 1,84 т / ха / годишно.

Около 45% от минералните почви в Европа имат ниско или много ниско съдържание на органичен въглерод (0–2% органичен въглерод) (FAO и ITPS, 2015). Най-високото съдържание на органичен въглерод в почвата може да се намери в северните държави (Естония, Латвия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство), особено в гори, влажни зони и планински райони. Най-ниско съдържание на органичен водород е установено в Средиземноморска зона (Гърция, Испания, Италия), но също така в някои части на Чехия, Германия, Франция, Унгария, Полша и Словакия.

Региони с висок риск от намаляване на почвените органични запаси от въглерод (SOC) в обработваемите земи са в средиземноморската зона (главно Гърция, Испания, Италия) и може да бъдат намерени в някои части на България и Франция.

Регионите с най-нисък риск са разположени предимно в Централна и части от Западна Европа (Чехия, Германия, Франция, Унгария, Холандия).

Целият доклад може да прочетете тук: file:///C:/Users/Nadia/Downloads/KF0220617ENN.en.pdf

Leave a Comment